artykuł nr 1

Uchwały Rady Miasta

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/222/2003 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2003r. 40 KB
Uchwała Nr XV/226/03 - ws. regulaminu Targowisk Miejskich (z załącznikami) 33 KB
Uchwałą Nr XV/225/03 - w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej 19 KB
Uchwała Nr XV/224/03 - w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim 14 KB
ZAłącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/223/03 - Statut Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim 28 KB
Uchwała Nr XV/223/03 - sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji” i przyjęcia jej statutu 14 KB
Uchwała Nr XV/222/03 - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 18 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/221/03 - Plan Funduszu Gospodarki Zasobem Gedoezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 13 KB
Uchwała Nr XV/221/03 - w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 13 KB
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/220/03 - Zmiany w planach przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok 49 KB
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/220/03 - Plan dotacji dla instytucji kultury oraz Załącznik Nr 9 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych, Załącznik Nr 10 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów nie zaliczanych do podmiotów finansów publicznych 24 KB
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/220/03 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 30 KB
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Xv/220/03 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 24 KB
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/220/03 - Plan wydatków zdań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 30 KB
ZAłącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/220/03 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone miastu ustawami 15 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/220/03 - Zmiany w planie wydatków 101 KB
Załącznik Nr do Uchwały Nr XV/220/03 - Zmiany w planie dochodów 27 KB
Uchwała Nr XV/220/03 w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2003 24 KB
Uchwała Nr XV/219/03 w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służb 11 KB
Uchwała Nr XV/218/03 w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr XI /163 /2003 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 15 października 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 65.000,00 zł. w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne: “ Kanalizacja sanitarna w ulicy Gęsiej” 11 KB
Uchwałą Nr XV/217/03 w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr VII/90/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 70.000,00 zł. w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne: “ Kanalizacja sanitarna w ulicy Świerczowskiej” 11 KB
Uchwała Nr XV/216/03 ws. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 10 KB
Uchwała nr XIV/215/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych dla przedszkoli samorządowych 21 KB
Załącznik do uchwały nr XIV/214/03 ws. Statut Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim 30 KB
Uchwała Nr XIV/214/03 ws. nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Piotrkowie Trybunalskim 29 KB
Załącznik do uchwały nr XIV/213/03 - Schemat Organizacyjny Straży Miejskiej 235 KB
Załącznik do uchwały nr XIV/213/03 - Regulamin Straży Miejskiej 33 KB
Uchwała nr XIV/213/03 ws. nadania Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim regulaminu 21 KB
Uchwała Nr XIV/212/03 ws. nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Gęsiej i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 144/3 i 144/5 o łącznej powierzchni 0.0229 ha 8 KB
Uchwała nr XIV/211/03 ws. nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Pawłowskiej i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 165/5 i 165/6 o łącznej powierzchni 0.0018 ha. 8 KB
Uchwała nr XIV/210/03 - ws. wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w budynkach przy Al. 3 -go Maja 31 należących do zasobu mieszkaniowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Piotrkowie Tryb. 21 KB
Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/209/03 - Zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003 36 KB
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/209/03 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 196 KB
Załącznik nr 8 do uchwały nr XIV/209/03 - Plan dotacji dla podmiotów publicznych oraz Załącznik nr 9 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów nie zaliczanych do podmiotów finansów publicznych 22 KB
Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/209/03 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2003 17 KB
Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/209/03 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 36 KB
Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/209/03 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 83 KB
Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/209/03 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 35 KB
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/209/03 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 22 KB
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/209/03 - Zmiany w planie wydatków 101 KB
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/209/03 - Zmiany w planie dochodów 27 KB
Uchwała Nr XIV/209/03 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 2003 42 KB
Uchwała nr XIV/208/03 ws. prowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach miejsc parkingowych niestrzeżonych na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia sposobu ich pobierania oraz stawek 25 KB
Uchwała nr XIV/207/03 ws. określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 25 KB
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/206/03 21 KB
Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/206/03 23 KB
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/206/03 24 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały XIV/206/03 25 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/206/03 24 KB
Uchwała Nr XIV/206/03 ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 23 KB
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/205/03 42 KB
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/205/03 39 KB
Uchwała Nr XIV/205/03 ws. określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości 22 KB
Uchwała Nr XIV/204/03 ws. wprowadzenia dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości 22 KB
Uchwała Nr XIV/203/03 ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 27 KB
Uchwała Nr XIII/202/03 ws. odrzucenia protestu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: terenem ogrodów działkowych ,,Oaza”, ul. Projektowaną 1, ul. Łódzką ul. Pawłowską, południową granicą ujęcia wody ,,Szczekanica”, ul. 25 Pułku Piechoty i ul. Pawłowską 33 KB
Uchwała Nr XIII/201/03 ws. odrzucenia zarzutu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: terenem ogrodów działkowych ,,Oaza”, ul. Projektowaną 1, ul. Łódzką ul. Pawłowską, południową granicą ujęcia wody ,,Szczekanica”, ul. 25 Pułku Piechoty i ul. Pawłowską 36 KB
Uchwała Nr XIII/200/03 ws. odrzucenia w części zarzutu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: terenem ogrodów działkowych ,,Oaza”, ul. Projektowaną 1, ul. Łódzką ul. Pawłowską, południową granicą ujęcia wody ,,Szczekanica”, ul. 25 Pułku Piechoty i ul. Pawłowską 38 KB
Uchwała Nr XIII/199/03 ws. rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 21 KB
Uchwała XIII/198/03 ws. uznania drzew za pomniki przyrody 28 KB
Uchwała XIII/197/03 ws. zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB
Uchwała Nr XIII/196/03 ws. nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 22 KB
Uchwała nr XIII/195/03 ws. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 25 KB
Uchwała nr XIII/194/03 ws. zmiany uchwały Nr XII/187/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok 24 KB
Załączniki do Uchwały nr XIII/193/03 66 KB
Uchwała nr XIII/193/03 ws. zmiany Uchwały Nr IX/118/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2003 rok wraz z późniejszą zmieniającą ją Uchwałą Nr XII/186/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 października 2003 roku. 25 KB
Uchwała nr XIII/192/03 ws. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 73a i oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzialka 234 o powierzchni 0.3459 ha 9 KB
Uchwała nr XIII/191/03 ws. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żeglarską, południową granicą osiedla „Jeziorna II, wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla „Wierzeje” w Piotrkowie Tryb. 139 KB
Załączniki do Uchwały nr XIII/190/03 61 KB
Uchwała nr XIII/190/03 ws. cen urzędowych za usugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 41 KB
Załącznik do Uchwały nr XIII/189/03 31 KB
Uchwała nr XIII/189/03 ws. zwolnień z podatku od nieruchomości 35 KB
Uchwała Nr XII/188/2003 - w/s zmian składów osobowych komisji Rady Miasta 21 KB
Uchwała Nr XII/187/2003 - w/s zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok 25 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały XII/186/2003 - Określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2003 46 KB
Uchwała Nr XII/186/2003 - w/s zmiany Uchwały Nr IX/118/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2003 rok 25 KB
Uchwała Nr XII/185/2003 w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Nr X/138/2003 z dnia 3 września 2003 r. dotyczącej określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 26 KB
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/184/2003 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 35 KB
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/184/2003 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 54 KB
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/184/2003 - Plan wydatków zdań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 34 KB
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/184/2003 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 21 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/184/2003 - Zmiany w planie wydatków 46 KB
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/184/2003 - Zmiany w planie dochodów 21 KB
Uchwała Nr XII/184/2003 - w/s zmiany budżetu na rok 2003 35 KB
Uchwała Nr XII/183/2003 - w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 22 KB
Uchwała Nr XII/182/2003 - w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB
Uchwała Nr XII/181/2003 - w/s w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 25 KB
Uchwała Nr XII/180/2003 - w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB
Uchwała Nr XII/179/2003 - w sprawie objęcia mandatu radnego przez Pana Zbigniewa Zawadę 20 KB
Uchwała Nr XI/178/2003 - w przedmiocie zmiany Uchwały Nr IV/39/2003 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 23 KB
Uchwała Nr XI/177/2003 - w sprawie zmian składów osobowych komisji Rady Miasta 21 KB
Uchwała Nr XI/176/2003 - w przedmiocie zmiany Uchwały nr X/144/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 września 2003r. w sprawie wdrożenia programu powszechnej nauki pływania 21 KB
Uchwała Nr XI/175/2003 - w/s zmiany Uchwały Nr IX/124/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. 21 KB
Uchwała Nr XI/174/2003 - w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby 21 KB
Uchwała Nr XI/173/2003 - w/s określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 26 KB
Uchwała Nr XI/172/2003 - w sprawie intencji utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz Miasto Tomaszów Mazowiecki, Fundację Rozwoju Gminy Zelów i Regionalną Izbę Gospodarczą w Piotrkowie Trybunalskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Fundusz Poręczeń Kredytowych – PILICA. 23 KB
Uchwała Nr XI/171/2003 - w/s zmiany uchwały nr VII/105/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 30.04.2003r. w sprawie nadania nazwy dla ciągu pieszego w Piotrkowie Trybunalskim usytuowanego równolegle do ulicy Tadeusza Demczyka 23 KB
Uchwała Nr XI/170/2003 - w/s sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicach: Wroniej, Topolowej, Dzielnej i Targowej. 23 KB
Uchwała Nr XI/169/2003 - w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 30/43 i 29/7 o łącznej pow. 204 m2, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 67 22 KB
Uchwała Nr XI/168/2003 - w/s nabycia udziału w wysokości 1/2 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 621 o pow. 840 m2, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krzywej 2 . 22 KB
Uchwała Nr XI/167/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską – nieruchomości o nr 27, 34 i 36. 26 KB
Uchwała Nr XI/166/2003 - w sprawie przystąpienia do aktualizacji - zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 31 KB
Uchwała Nr XI/165/2003 - w/s odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz „Projektowaną 1” 32 KB
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/164/2003 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 56 KB
Załączniki Nr 8 do uchwały Nr XI/164/2003 - Plan dotacji dla podmiotów publicznych oraz Załącznik Nr 9 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych oraz Załącznik Nr 10 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do podmiotów finansów publicznych (przyznwanych w oparciu o art. 118 ustawy o finansach publicznych) 27 KB
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/164/2003 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2003 16 KB
Załącznik Nr 6 do uchwały XI/164/2003 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 35 KB
Załącznik Nr 5 do uchwały XI/164/2003 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 48 KB
Załącznik Nr 4 do uchwały XI/164/2003 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 34 KB
Załącznik Nr 3 do uchwały XI/164/2003 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 21 KB
Załącznik nr 2 do uchwały XI/164/2003 - Zmiany w planie wydatków 69 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/164/2003 - Zmiany w planie dochodów 43 KB
Uchwała Nr XI/164/2003 - w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003 41 KB
Uchwała Nr XI/163/2003 - w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 65.000,00 zł. 22 KB
Uchwała Nr XI/162/2003 - w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 376.000,00 zł. 22 KB
Uchwała Nr XI/161/2003 - w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 190.000,00 zł. 22 KB
Uchwała Nr XI/160/2003 - w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 238.000,00 zł. 22 KB
Uchwała Nr XI/159/2003 w/s objęcia mandatu radnego przez Pana Jana Dziemdziorę 22 KB
Uchwała Nr XI/158/2003 w/s wygaśnięcia mandatu radnego Pana Jana Kruza 20 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/226/03 124 KB
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/226/03 149 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały NR XV/226/03 152 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Xv/226/03 152 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Xv/226/03 195 KB
Uchwała Nr XV/227/03 - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2004 11 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/227/03 - Program współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowym na rok 2004 37 KB
Uchwała NR XV/228/03 - w sprawie zmiany uchwały Nr XV/268/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 20 października 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 15 KB
Uchwałą Nr XV/229/03 - w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Społecznej na lata 2004 – 2006 dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 12 KB
Załącznik do uchwały Nr XV/229/03 - Program Pomocy Społecznej dla miasta Piotrków Trybunalski na lata 2004-2006 160 KB
Uchwała Nr XV/230/03 - w sprawie : zmiany uchwały Nr X / 172/99 z dnia 28.04.1999r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki organizacyjnej – Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 15 KB
Uchwała Nr XV/231/03 - w sprawie zawarcia z Powiatem Piotrkowskim porozumienia dotyczącego przejęcia zadań publicznych z zakresu kultury 11 KB
Uchwałą Nr XV/232/03 - w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przeprowadzenie kontroli 11 KB