artykuł nr 1

XVIII Sesja Rady Miasta z dnia 18 marca 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/297/20 w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim274 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/296/20 zmieniająca Uchwałę Nr XV/248/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29159 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/295/20 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości331 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/294/20 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego449 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/293/20 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim890 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/292/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/291/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/290/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej413 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/289/20 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/288/20 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Żwirki oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim368 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/287/20 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 37145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/286/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/285/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XVII Sesja Rady Miasta z dnia 26 lutego 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/284/20 w/s skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.743 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/283/20 w/s nadania nazwy dla drogi dojazdowej w Piotrkowie Trybunalskim.316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/282/20 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/281/20 zmieniająca uchwałę w/s wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim ".204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/280/20 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 r., w/s określenia szczegółowych zasad , trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/279/20 w/s zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmianę siedziby szkoły.158 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/278/20 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żelaznej, Roosevelta, Wroniej, Glinianej oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim.468 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/277/20 w/s zatwierdzenia projektu "Razem możemy jeszcze więcej"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 , Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie 9.2.1."Usługi społeczne i zdrowotne".191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/276/20 zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 r., w/s warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/275/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/274/20 w/s zmiany WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XVI Sesja Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/273/20 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego336 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/272/20 w/s wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski do zasobów dróg gminnych drogi serwisowej nr DD28 położonej w pasie drogowym autostrady A1 służącej do jej obsługi oraz terenów przylegających w Piotrkowie Trybunalskim422 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/271/20 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/270/20 w/s nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w Piotrkowie Trybunalskim221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/269/20 w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku680 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XVI/268/20 w/s zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 1.7.O3.R, 11.8.O1.R, 11.14.01.R, 11.15.E3.R, 11.16.01.R771 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/267/20 w/s wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/266/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/265/20 w/s zmiany WPF MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer