artykuł nr 1

XVIII Sesja Rady Miasta z dnia 18 marca 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/297/20 w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 274 KB
Uchwała Nr XVIII/296/20 zmieniająca Uchwałę Nr XV/248/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29 159 KB
Uchwała Nr XVIII/295/20 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości 331 KB
Uchwała Nr XVIII/294/20 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 449 KB
Uchwała Nr XVIII/293/20 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim 890 KB
Uchwała Nr XVIII/292/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok 212 KB
Uchwała Nr XVIII/291/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok 226 KB
Uchwała Nr XVIII/290/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 413 KB
Uchwała Nr XVIII/289/20 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020 MB
Uchwała Nr XVIII/288/20 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Żwirki oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim 368 KB
Uchwała Nr XVIII/287/20 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 37 145 KB
Uchwała Nr XVIII/286/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok MB
Uchwała Nr XVIII/285/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
artykuł nr 2

XVII Sesja Rady Miasta z dnia 26 lutego 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/284/20 w/s skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 743 KB
Uchwała Nr XVII/283/20 w/s nadania nazwy dla drogi dojazdowej w Piotrkowie Trybunalskim. 316 KB
Uchwała Nr XVII/282/20 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XVII/281/20 zmieniająca uchwałę w/s wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim ". 204 KB
Uchwała Nr XVII/280/20 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 r., w/s określenia szczegółowych zasad , trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. 200 KB
Uchwała Nr XVII/279/20 w/s zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmianę siedziby szkoły. 158 KB
Uchwała Nr XVII/278/20 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żelaznej, Roosevelta, Wroniej, Glinianej oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim. 468 KB
Uchwała Nr XVII/277/20 w/s zatwierdzenia projektu "Razem możemy jeszcze więcej"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 , Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie 9.2.1."Usługi społeczne i zdrowotne". 191 KB
Uchwała Nr XVII/276/20 zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 r., w/s warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 184 KB
Uchwała Nr XVII/275/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 r. MB
Uchwała Nr XVII/274/20 w/s zmiany WPF MB
artykuł nr 3

XVI Sesja Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2020 r.