artykuł nr 1

XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

 

27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 9:00

 

XIV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,
Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:
 1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
 2. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta,
 3. przeprowadzenie głosowania tajnego,
 4. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2019 rok;
  3. 3. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
  4. 4. zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok;
  5. 5. opłaty targowej;
  6. 6. ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.
  7. 7. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
   24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020;
  8. 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim;
  9. 9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie – Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim;
  10. 10. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1;
  11. 11. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
   ul. Dmowskiego 38;
  12. 12. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim
   ul. Broniewskiego 16;
  13. 13. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12;
  14. 14. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
   ul. Leonarda 12/14;
  15. 15. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36;
  16. 16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego
   w Piotrkowie Trybunalskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3;
  17. 17. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. Mikołaja Kopernika 1;
  18. 18. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 11;
  19. 19. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego
   im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Aleje Armii Krajowej 17;
  20. 20. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stefana Roweckiego - Grota w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 5;
  21. 21. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1;
  22. 22. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38;
  23. 23. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36;
  24. 24. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1;
  25. 25. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Budowy Maszyn wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38;
  26. 26. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim przy
   ul. Broniewskiego 16;
  27. 27. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Gastronomiczno - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12;
  28. 28. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomiczno - Handlowego wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leonarda 12/14;
  29. 29. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Menedżersko - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36;
  30. 30. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim,
   ul. Krakowskie Przedmieście 36;
  31. 31. wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka
   w Piotrkowie Trybunalskim;
  32. 32. zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Komisji Stypendialnej powołanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości;
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 30 października 2019 r. do dnia 26 listopada 2019 r.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

AUTOPOPRAWKA DO PORZĄDKU OBRAD

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały w/s WPF MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok;MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynika głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim520 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Reasumcja głosowania podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s opłaty targowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim673 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 1 - Mapa do projektu uchwałyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie-Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 1 - Rysunek do projektu uchwałyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie-Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1532 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik glosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 38353 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 38180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Broniewskiego 16359 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Broniewskiego 16180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12337 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12.178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Leonarda 12/14294 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Leonarda 12/14179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36371 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3412 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. Mikołaja Kopernika 1360 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. Mikołaja Kopernika 1178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 11356 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 11179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Aleje Armii Krajowej 17358 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Aleje Armii Krajowej 17178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stefana Roweckiego - Grota w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 5362 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stefana Roweckiego - Grota w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 5180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1381 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38370 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36386 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1378 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Budowy Maszyn wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38360 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Budowy Maszyn wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 16394 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 16182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Gastronomiczno - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12376 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Gastronomiczno - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomiczno - Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leonarda 12/14366 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomiczno - Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leonarda 12/14.180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Menedżersko - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36381 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Menedżersko - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 36264 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowała do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 36180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim385 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Komisji Stypendialnej powołanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości;426 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lodzi na Uchwałę Nr XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego396 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowane położone w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowane położone w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Autopoprawka Prezydenta Miasta180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer