artykuł nr 1

XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.

25 września 2019 r. (środa) o godz. 9:00

XI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku oraz o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku.

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze 2019 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

6.2. zmiany budżetu miasta na 2019 rok;

6.3. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej i ul. Rolniczej;

6.4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej, położonej
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M.Curie-Skłodowskiej 3;

6.5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” w Piotrkowie Trybunalskim;

6.6. zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim";

6.7. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;

6.8. zmiany Uchwały Nr VIII/116/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;

6.9. wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6.10. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 

7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 28 sierpnia 2019 r. do dnia 24 września 2019 r.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

AUTOPOPRAWKA

Załączniki:
6.1. Wynik głosowania 180 KB
6.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
6.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok MB
6.2. Wynik głosowania 179 KB
6.3. Projekt uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej i ul. Rolniczej; 111 KB
6.3. Wynik głosowania 179 KB
6.4. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M.Curie-Skłodowskiej 3 761 KB
6.4. Wynik głosowania 179 KB
6.5. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy Z w Piotrkowie Trybunalskim MB
6.5. Wynik głosowania 180 KB
6.6. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim" 628 KB
6.6. Wynik głosowania 179 KB
6.7. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 599 KB
6.7. Wynik głosowania 179 KB
6.8. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VIII/116/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego MB
6.8. Wynik głosowania 180 KB
6.9. Projekt uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 510 KB
6.9. Wynik głosowania 179 KB
6.10. Projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości MB
6.10. Wynik głosowania 180 KB
6.11. Projekt uchwały w/s zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. 701 KB
6.11. Wynik głosowania 180 KB
6.12. Projekt uchwały w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
6.12. Wynik głosowania 179 KB
6.13. Projekt uchwały w/s skargi na działalność Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim MB
6.13. Wynik głosowania 180 KB
6.14. Projekt uchwały w/s przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości 481 KB
6.14. Wynik głosowania 179 KB