artykuł nr 1

X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r.

28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 9:00

X Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2019 rok;
  3. 3. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 37;
  4. 4. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej – Diamentowej;
  5. 5. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 10, oznaczonej nr działki 405/4;
  6. 6. zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika
   w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii;
  7. 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej – Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim;
  8. 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim;
  9. 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim;
  10. 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy ,,Z’’ w Piotrkowie Trybunalskim;
  11. 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic:
   J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim;
  12. 12. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania;
  13. 13. zmiany uchwały Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
   25 listopada 2015 r., w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski” (załącznik w wersji elektronicznej);
  14. 14. odbudowy dróg krajowych, powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1;
  15. 15. zamiaru utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim.
 5. Prezentacja multimedialna na temat zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości udzielanych
  w latach 2014 – 2019 (I półrocze 2019).
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 27 sierpnia 2019 r.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

AUTOPOPRAWKA

 

Załączniki:
4.1 Projekt uchwały w/s zmiany WPF 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.1. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF 15 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.1. Wynik głosowania 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.2 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.2 Autopoprawka do uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.2 Wynik głosowania 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.3. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskieqo 37 951 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.3 Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.4 Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej - Diamentowej. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.4 Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.5 Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 10,oznaczonej nr działki 405/4. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.5. Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4. 5a Wyniki głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4. 6 Projekt uchwały w/s zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii 927 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.6 Wynik głosowania 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.7 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.7 Wynik głosowania 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.8 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.8 Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.9 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim. 980 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.9 Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.10 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, Brzeznickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy "Z" w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.10 Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.11 Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.11 Wynik głosowania 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.12 Projekt uchwały w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.12 Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.13 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski" 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.13 Wynik głosowania 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.14 Projekt uchwały w/s odbudowy dróg krajowych, powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1. 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.14 Wynik głosowania 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.15 Projekt uchwały w/s zamiaru utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim 756 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.15 Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.16 Projekt uchwały w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 514 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.16 Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.17. Projekt uchwały w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim 495 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.17 Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.18. Projekt uchwały w/s skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4.18 Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer