artykuł nr 1

IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr IX/142/19 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1,014 KB
Uchwała Nr IX/141/19 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr IX/140/19 w/s skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta MB
Uchwała Nr IX/139/19 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 277 KB
Uchwała Nr IX/138/19 w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 271 KB
Uchwała Nr IX/137/19 w/s nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalskim a Miastem Petrinja w Chorwacji 201 KB
Uchwała Nr IX/136/19 w/s nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr IX/135/19 w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 618 KB
Uchwała Nr IX/134/19 w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr IX/133/19 w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski MB
Uchwała Nr IX/132/19 w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2019 rok MB
Uchwała Nr IX/131/19 w/s nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim 788 KB
Uchwała Nr IX/130/19 w/s utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski" 706 KB
Uchwała Nr IX/129/19 w/s wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów oraz podwyższenie kapitału w spółce "Miejski Zakład Komunikacyjny" Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr IX/128/19 w/s zmiany uchwały w/s ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 323 KB
Uchwała Nr IX/127/19 w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 292 KB
Uchwała Nr IX/126/19 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., na części nieruchomości zabudowanych. pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Działkowej, ul. Ściegiennego, ul. Łódzkiej MB
Uchwała Nr IX/125/19 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 18, oznaczonej nr działki 91/27 138 KB
Uchwała Nr IX/124/19 w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej 144 KB
Uchwała Nr IX/123/19 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście i Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr IX/122/19 w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr IX/121/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok 22 MB
Uchwała Nr IX/120/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 24 MB
Uchwała Nr IX/148/19 w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr VH/82/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim 55 KB
Uchwała Nr IX/147/19 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 396 KB
Uchwała Nr IX/146/19 w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta o utworzeniu budżetu na wykup terenów prywatnych przeznaczonych w planach miejscowych i studium pod zieleń publiczną MB
Uchwała Nr IX/145/19 w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta o odkryciu koryta rzeki Strawki (po uregulowaniu stanu prawnego terenu) na odcinku po zachodniej stronie ulicy Energetyków (rejon dz. nr 195/14 1195115) oraz innych fragmentów skanalizowanych, zgodnie z ustaleniami dot. ochrony ekosystemu w tekście Studium (2017) i za przykładem innych krajów (wyciągających wnioski) MB
Uchwała Nr IX/144/19 w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta zobowiązującej władze miasta do wydzielenia i wykupu terenów prywatnych zlokalizowanych w jednostkach 24 ZP i 32 ZN - na funkcje zgodne z w/w planem miejscowym: działka nr 193/1 (Belzacka 172), południowe części działek nr 194/18 i 194/19 (Belzacka 170), fragment dziatki nr 195/13, działki nr 195/14 i 196/15 (Belzacka 168) MB
Uchwała Nr IX/143/19 w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta o włączeniu działek nr 194/6 i (dodatkowo) nr 194/17 obręb 29, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kasztanowej do sieci dróg publicznych MB
artykuł nr 2

VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/119/19 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 376 KB
Uchwała Nr VIII/118/19 w/s skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta MB
Uchwała Nr VIII/117/19 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr VIII/116/19 w/s wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 376 KB
Uchwała Nr VIII/115/19 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o.w Piotrkowie Trybunalskim 222 KB
Uchwała Nr VIII/114/19 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 224 KB
Uchwała Nr VIII/113/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej 156 KB
Uchwała Nr VIII/112/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej 152 KB
Uchwała Nr VIII/111/19 w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Józefa Fabianiego 159 KB
Uchwała Nr VIII/110/19 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej 37 obręb 24 oznaczonych w ewidencji gruntów nr 148/11 o powierzchni 0,0020 ha; nr 476/3 o powierzchni 0,0003 ha i nr 476/5 o powierzchni 0,0008 ha 181 KB
Uchwała Nr VIII/109/19 w/s zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok 576 KB
Uchwała Nr VIII/108/19 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 266 KB
Uchwała Nr VIII/107/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok MB
Uchwała Nr VIII/106/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MB
Uchwała Nr VIII/105/19 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok 258 KB
Uchwała Nr VIII/104/19 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok 221 KB
Uchwała Nr VIII/103/19 w/s udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania 130 KB
artykuł nr 3

VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VII/82/19 w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr VII/93/19 w sprawie zmiany adresu siedziby i ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 474 KB
Uchwała Nr VII/91/19 w sprawie zmiany siedziby, likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim. 437 KB
Uchwała Nr VII/102/19 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. 346 KB
Uchwała VII/101/19 w/s likwidacji liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, techników uzupełniających, policealnej szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 314 KB
Uchwała VII/100/19 w/s likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, policealnej szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 217 KB
Uchwała VII/99/19 w/s likwidacji uzupełniających liceów ogólnokształcących , technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 314 KB
Uchwała VII/98/19 w/s likwidacji liceum profilowanego,technikum uzupełniającego, policealnej szkoły zawodowej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 226 KB
Uchwała VII/97/19 w/s likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 205 KB
Uchwała VII/96/19 w/s likwidacji technikum uzupełniającego dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 163 KB
Uchwała VII/95/19 w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 im.Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim 475 KB
Uchwała VII/94/19 w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im.Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim 394 KB
Uchwała VII/92/19 w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim 524 KB
Uchwała VII/90/19 w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim 394 KB
Uchwała VII/89/19 w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim 465 KB
Uchwała VII/88/19 w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim 500 KB
Uchwała VII/87/19 w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim 418 KB
Uchwała VII/86/19 w/s wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019 527 KB
Uchwała VII/85/19 w/s określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019 149 KB
Uchwała VII/84/19 w/s wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. 170 KB
Uchwała VII/83/19 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021. 10 MB
Uchwała VII/81/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Regatowej 143 KB
Uchwała Nr VII/80/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok MB
Uchwała Nr VII/79/19 w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB