artykuł nr 1

IV Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 30 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 9:00

 

IV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 4. Prezentacja dotycząca restrukturyzacji ciepłownictwa w Piotrkowie Trybunalskim.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2019 rok;
  3. 3. przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019 – 2028 (zał. w wersji elektronicznej);
  4. 4. ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.  w Piotrkowie Trybunalskim wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;
  5. 5. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania
   z tych przystanków;
  6. 6. powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  7. 7. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Regatowej;
  8. 8. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  9. 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim;
  10. 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim;
  11. 11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim;
  12. 12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – „Strzelnica” w Piotrkowie Trybunalskim;
  13. 13. przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
   na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  14. 14. zamiaru likwidacji liceów profilowanych, techników uzupełniających, policealnych szkół zawodowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski;
  15. 15. zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim;
  16. 16. zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów
   w Piotrkowie Trybunalskim;
  17. 17. zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim;
  18. 18. zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim;
  19. 19. zamiaru zmiany siedziby, likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim;
  20. 20. zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim;
  21. 21. zamiaru zmiany adresu siedziby i ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim;
  22. 22. zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim;
  23. 23. zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim;
  24. 24. wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powołanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechnienia kultury oraz ich wysokości.
 6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 za rok 2017 i 2018.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach Powiatu Piotrkowa Trybunalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2018 rok.
 8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły  od dnia 19 grudnia 2018 r. do dnia 29 stycznia 2019 r.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

AUTOPOPRAWKA DO PORZĄDKU OBRAD

Załączniki:
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok z autopoprawką Prezydenta Miasta 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019 - 2028. 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2028 (zał. w wersji elektronicznej) 42 MB
Wynik głosowania w/s ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim wraz z autopoprawkami Prezydenta Miasta. 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta; MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego 641 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Regatowej 534 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik: Analiza Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym Gminy Piotrków Trybunalski w latach 2014 - 2018 224 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 5 Mapa MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 4 Mapa MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 3 Mapa 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 2 Mapa 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 1 Mapa MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 687 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim. 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim; MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej-"Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim wraz z autopoprawką. 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej "Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s zamiaru likwidacji liceów profilowanych, techników uzupełniających, policealnych szkół zawodowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiaru likwidacji liceów profilowanych, techników uzupełniających, policealnych szkół zawodowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 918 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim 635 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim. 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim 629 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim 606 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim 614 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s zamiaru zmiany siedziby, likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim. 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiaru zmiany siedziby, likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim; 980 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim. 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim 691 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s zamiaru zmiany adresu siedziby i ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiaru zmiany adresu siedziby i ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim; 762 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim 630 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim. 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim 638 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w/s wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powołanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości. 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powołanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechnienia kultury oraz ich wysokości. 357 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie z autopoprawką Prezydenta Miasta do WPF z dn. 25.01.2019 r. 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
I autopoprawka Prezydenta Miasta z dn. 25.01.2019 r. do Uchwały w/s budżetu Miasta na 2019 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer