artykuł nr 6

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

Do zakresu działania komisji należy m.in. stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie budżetu, finansów i planowania, analiza sprawozdań z wykonania budżetu przedkładanych przez Prezydenta Miasta...

artykuł nr 7

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

artykuł nr 8

Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Dostępne kategorie:
Zawiadomienia
Regulamin
Plan pracy