artykuł nr 1

LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LX/760/18 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/759/18 w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/758/18 w/s wyjścia ze współwłasności nieruchomości poprzez zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w ? części oraz w ? części osób fizycznych położonej przy ulicy Sulejowskiej 13 (obręb 20) 597 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/757/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej. 478 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/756/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej. 466 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/755/18 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11 ? Ciepłownia C-1, ul. Rolniczej 75 ? Ciepłownia C-2. 605 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/754/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr I, nr II i nr III 503 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/753/18 w/s wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana. 530 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/752/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16 ? ul. Leona Pereca 5 472 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/751/18 w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Matejki 512 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/750/18 w sprawie zamiany nieruchomości 528 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/749/18 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim 470 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/748/18 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 295.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 554 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/747/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok. 29 MB
Uchwała Nr LX/746/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 23 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LIX Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LIX/745/18 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 271 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/744/18 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 601 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/743/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 417 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/742/18 w sprawie utworzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, areszcie śledczym i domu pomocy społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 r. 242 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/741/18 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/740/18 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 512 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/739/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim. 650 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/738/18 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego?. 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/737/18 w sprawie pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnych 980 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/736/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 698 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/735/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stolarskiej. 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/734/18 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żwirki 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/733/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 121 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/732/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok 443 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/731/18 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/730/18 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/729/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIX/728/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

LVIII Sesja Rady Miasta z dn. 6 sierpnia 2018 r.

artykuł nr 4

LVII Sesja Rady Miasta z dn.