artykuł nr 1

LVI Sesja Rady Miasta z dn. 27 czerwca 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LVI/725/18 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/724/18 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/723/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.353 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/722/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/721/18 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i na terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski811 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/720/18 w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/719/18 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Rozprza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę400 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/718/18 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków760 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/717/18 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości374 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/716/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/715/18 w sprawie nadania nazw mostom na rzece Strawie w Piotrkowie Trybunalskim58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/714/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/713/18 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych244 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/712/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22, ul. Kajakowej 24 i ul. Jeziornej 6040 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/711/18 w sprawie sprzedaży, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/710/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 634 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/709/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/708/18 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVI/707/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LV Sesja Rady Miasta z 30 maja 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LV/706/18 w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/705/18 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/704/18 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/703/18 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/702/18 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/701/18 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/700/18 w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/699/18 w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim 54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/698/18 w/s nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim 58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/697/18 w/s sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/696/18 w/s w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/695/18 w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Aleje 3 Maja 6 (obręb 21) oznaczonej nr działki 303/3 o powierzchni 0,2306 ha oraz przy ulicy Piastowskiej 14/16 (obręb 22) oznaczonej nr działek: 269/4; 269/15; 281/3; 281/4; 282/3; 282/4 i 283/4 o łącznej powierzchni 0,2367 ha 66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/694/18 w/s uchylenia uchwały44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/693/18 w/s wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 4738 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/692/18 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/691/18 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 14 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/690/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/689/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/688/18 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2017 rok56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/687/18 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2017 rok50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

LIV Sesja Rady Miasta z 25 kwietnia 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LIV/686/18 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/685/18 w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na Uchwałę Nr XXXII/480/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 stycznia 2005 roku w/s uznania obszaru za użytek ekologiczny "Nad Bugajem" oraz niewykonanie tej Uchwały z 2005 roku przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. wg obowiązującego prawa zawartego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie prawo wodne w związku z niewydaniem stosownych decyzji do których wydania zobowiązują te przepisy prawa zawarte w tych ustawachMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/684/18 w/s określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w 2018 r.140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/683/18 zmieniająca Uchwałę Nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania260 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/682/18 w/s ustalenia dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/681/18 w/s ustalenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/680/18 w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/679/18 w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2019 w Piotrkowie Trybunalskim"983 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/678/18 zmieniajaca Uchwałę Nr XII/231/99 w/s utworzenia Społecznej Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz uchwalenia jej regulaminu 53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/677/18 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/676/18 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/675/18 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/674/18 w/s ustalenia obowiązujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stawek opłat za usunięcie pojazdu z dróg i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/673/18 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/672/18 w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 19 - ul. Pereca 1635 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/671/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy drodze łączącej ulicę Sulejowską z ulicą Broniewskiego 37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/670/18 w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LIV/669/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer