artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i na terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski 564 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Rozprza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 546 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 275 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazw mostom na rzece Strawie w Piotrkowie Trybunalskim 410 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta 725 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22, ul. Kajakowej 24 i ul. Jeziornej 60. 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s sprzedaży nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej 115 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 6 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r. 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie 305 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
*Załącznik do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 163 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika 155 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim 242 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 835 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla skweru u zbiegu ul. Sulejowskiej i Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim 912 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 6 oraz ul. Piastowskiej 14/16 455 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały 384 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 47 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 14 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 272 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 14 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws zmiany budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws zmiany WPF 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego 213 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 365 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 185 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2019 w Piotrkowie Trybunalskim" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniajacej Uchwałę Nr XII/231/99 w/s utworzenia Społecznej Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz uchwalenia jej regulaminu 800 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim 116 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim 342 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia obowiązujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stawek opłat za usunięcie pojazdu z dróg i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa do Projektu Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 19 - ul. Pereca 16 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 19 - ul. Pereca 16 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy drodze łączącej ulicę Sulejowską z ulicą Broniewskiego 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy drodze łączącej ulicę Sulejowską z ulicą Broniewskiego 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie 479 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer