artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i na terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski564 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Rozprza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości546 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego275 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazw mostom na rzece Strawie w Piotrkowie Trybunalskim410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta725 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22, ul. Kajakowej 24 i ul. Jeziornej 60.129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s sprzedaży nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 648 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 632 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie305 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
*Załącznik do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej163 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim242 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski835 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla skweru u zbiegu ul. Sulejowskiej i Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim912 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 6 oraz ul. Piastowskiej 14/16 455 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 4718 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 3817 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 14 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 14 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws zmiany budżetu Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws zmiany WPF13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania365 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2019 w Piotrkowie Trybunalskim"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniajacej Uchwałę Nr XII/231/99 w/s utworzenia Społecznej Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz uchwalenia jej regulaminu 800 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim342 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia obowiązujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stawek opłat za usunięcie pojazdu z dróg i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu190 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa do Projektu Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 19 - ul. Pereca 1651 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 19 - ul. Pereca 1633 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy drodze łączącej ulicę Sulejowską z ulicą Broniewskiego 53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy drodze łączącej ulicę Sulejowską z ulicą Broniewskiego 39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie479 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer