artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmianu budżetu10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 42.261 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik - mapa do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 31.558 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 3117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 4217 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny746 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamurowei 6A - ul. Zamkowej 6.420 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania575 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności309 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok 130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawia II w Piotrkowie Trybunalskim140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen.11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica" i nadania jej statutu643 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s podziału Miasta Piotrków Trybunalski na stałe obwody głosowania298 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków TrybunalskiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Porannej 9 w Piotrkowie Trybunalskim284 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Sulejowskiej501 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w/s z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019592 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-2019573 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim501 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-2019510 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie 19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LI Sesję Rady Miasta