artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmianu budżetu 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 42. 261 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik - mapa do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 31. 558 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 31 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 42 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny 746 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamurowei 6A - ul. Zamkowej 6. 420 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 575 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 309 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok 130 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawia II w Piotrkowie Trybunalskim 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica" i nadania jej statutu 643 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s podziału Miasta Piotrków Trybunalski na stałe obwody głosowania 298 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 257 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Porannej 9 w Piotrkowie Trybunalskim 284 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Sulejowskiej 501 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w/s z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 592 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-2019 573 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 501 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-2019 510 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LI Sesję Rady Miasta