artykuł nr 1

XL Sesja Rady Miasta z 28 czerwca 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XL/529/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Łódzka-Wysoka-Sadowa".540 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/526/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Belzacka".453 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/532/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Przyszłość".495 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/536/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wyzwolenia".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/535/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wronia".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/534/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Starówka".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/533/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Słowackiego - Północ".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/531/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Południe".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/530/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Piastowskie".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/528/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Leśna".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/527/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/525/17 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Armii Krajowej".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/524/17 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/523/17 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Zenonowi Bartczakowi.11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/522/17 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/521/17 w/s rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia prawa.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/520/17 w/s ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/519/17 w/s zmiany Uchwały Nr XXXVII/473/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/518/17 w/s zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/517/17 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/485/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w/s Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego "Słoneczko" w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/516/17 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/383/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2017 pn. "Bezpieczne Miasto 2017".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/515/17 w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/514/17 w/s zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/513/17 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/512/17 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/511/17 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/510/17 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XL/509/17 w/s sprzedaży, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12 - ul. Jerozolimskiej 33/35.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/508/17 w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na okres 10 lat, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 26 i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/507/17 w/s sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Prostej, ul. Spacerowej, ul. Jeziornej 60 i ul. Zawiłej 20.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XL/506/17 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 14 numerem działki 307/3 o powierzchni 0,8000 ha.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XL/505/17 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 16/20.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XL/504/17 w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście.919 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XL/503/17 w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XL/502/17 w/s zmiany budżetu miasta na 2017 rok.11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XL/501/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXIX Sesja Rady Miasta z 31 maja 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIX/495/17 w/s zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach realizacji programu priorytetowego pn. "Program Ograniczania Niskiej Emisji" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2017-2018MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/494/17 w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/500/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/499/17 w/s regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 730 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/498/17 w/s zmiany nazwy ulicy upamiętniającej datę symbolizującą komunizm413 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/497/17 w/s projektu zmiany Uchwały Nr XXXVII/473/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2017r. w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.569 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/496/17 w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Piotrkowie Trybunalskim"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/493/17 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12 - ul. Jerozolimskiej 33/35268 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/492/17 w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rok11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/491/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/490/17 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2016r.369 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/489/17 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2016r.337 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXXVIII Sesja Rady Miasta z 26 kwietnia 2017 r.