artykuł nr 1

XXXVII Sesja Rady Miasta z 29 marca 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVII/475/17 zmieniająca Uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/474/17 w/s dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/473/17 w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/472/17 w/s wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/471/17 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego314 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/470/17 w/s ustanowienia wzoru Medalu Honorowego Piotrkowa Trybunalskiego oraz Regulaminu jego nadawaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/469/17 w/s wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim237 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/468/17 w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Piotrkowie Trybunalskim"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/467/17 w/s określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów384 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/466/17 w/s określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów455 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/465/17 w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim 435 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/464/17 w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim389 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/463/17 w/s pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/462/17MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/462/17 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/461/17 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/460/17 w/s zmiany Uchwały Nr IX/173/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim677 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/459/17 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim1,011 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/458/17 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/457/17 w/s zatwierdzenia stawek i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/456/17 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 29 o powierzchni 0,1278 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 135/8 i 135/10, objętej księgą wieczystą PT1P/00044812/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim381 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/455/17 zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/825/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. w/s zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego374 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/454/17 w/s utworzenia spółki ciepłownicznej ze 100% udziałem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1 i przy ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/149/15 z dn. 26.08.2015 r. w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1 i przy ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2420 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/453/2017 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 numerem 70/3 o powierzchni 0,0024 ha272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/452/2017 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej269 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/451/2017 w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/450/17 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/481/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego732 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/480/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego743 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/479/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego585 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/478/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego582 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/477/17 w/s zmiany Uchwały Nr XVIII/257/16 z dn. 20.01.2016 r. w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą Nr XIX/275/16 z dn. 2.03.2016 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/476/17 w/s zmiany UchwałyNr XII/139/15 z dn. 21.07.2015 r. w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXVI Sesja Rady Miasta z 1 marca 2017 r.

artykuł nr 3

XXXV Sesja Rady Miasta z 22 lutego 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/448/17 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/447/17 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXXV/446/17 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/445/17 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-sprawnych na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/444/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XXXII/480/05 z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/443/17 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wola Krzysztoporska dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/442/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/441/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/440/17 - Załącznik nr II - Harmonogram23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/440/17 - Załącznik nr I - Inwentaryzacja267 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/440/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/439/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/438/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobieraniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/437/17 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania MiastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/436/17 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/435/17 w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/434/17 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatęMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/433/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/432/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/431/17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200958 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/430/17 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200 nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/429/17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/428/17 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/427/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z 10 lutego 2017 roku - nie podjęto żadnych uchwał

artykuł nr 5

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z 10 lutego 2017 roku - nie podjęto żadnych uchwał