artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XL Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wyzwolenia" 616 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wronia" 614 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Starówka" 620 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Słowackiego Północ" 587 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Przyszłość" 148 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Południe? 583 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Piastowskie? 606 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Łódzka-Wysoka-Sadowa" 701 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Leśna" 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" 614 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Belzacka" 588 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Armii Krajowej" 610 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Zenonowi Bartczakowi 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia prawa 214 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia prawa 215 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 789 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXVII/473/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXVIII/485/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego "Słoneczko" w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmieniający uchwałę Nr XXVIII/383/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2017 pn. "Bezpieczne Miasto 2017" 116 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 271 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim 684 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego? 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego 267 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 122 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na okres 10 lat, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 26 i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Prostej, ul. Spacerowej, ul. Jeziornej 60 i ul. Zawiłej 20. 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały-mapa 245 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 14 numerem działki 307/3 o powierzchni 0,8000 ha 155 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 16/20. 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały 593 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście. 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym. 232 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 r. 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXXIX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Armii Krajowej" 610 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Belzacka" 588 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" 614 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Leśna" 610 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Łódzka-Sadowa-Wysoka" 701 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Piastowskie" 606 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Południe" 583 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Przyszłość" 610 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Słowackiego-Północ" 587 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Starówka" 620 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Wronia" 614 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały o zmianie Uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla "Wyzwolenia" 616 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach realizacji programu priorytetowego pn. "Program Ograniczania Niskiej Emisji" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2017-2018. 408 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały w/s regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 217 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2018 w Piotrkowie Trybunalskim". MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12 - ul. Jerozolimskiej 33/35 463 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 677 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany nazwy ulicy upamiętniającej datę symbolizującą komunizm 421 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rok 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2016r. 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2016r. 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s projektu zmiany Uchwały Nr XXXVII/473/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2017r. w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXXVIII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Miastem Ness Ziona w Izraelu 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego "Słoneczko" w Piotrkowie Trybunalskim 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12 - ul. Jerozolimskiej 33/35 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zamiany niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej, na niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej 781 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer