artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXXVII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s zatwierdzenia stawek i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.514 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.585 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m? pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustanowienia wzoru Medalu Honorowego Piotrkowa Trybunalskiego oraz Regulaminu jego nadawaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu ?Budżet Obywatelski 2018 w Piotrkowie Trybunalskim?275 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim552 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego?35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IX/173/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim255 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017227 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 29 o powierzchni 0,1278 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 135/8 i 135/10, objętej księgą wieczystą PT1P/00044812/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/825/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. w/s zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 numerem 70/3 o powierzchni 0,0024 ha14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekt uchwały skierowanej na XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXXV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych396 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe.417 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w/s przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków TrybunalskiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w/s przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w/s ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości728 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę210 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zmieniający uchwałę w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35-ul. Wojska Polskiego 200338 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35-ul. Wojska Polskiego 200 nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim346 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.20 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego931 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXXII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s nadania nazwy osiedlu w Piotrkowie Trybunalskim378 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego374 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków491 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały w sprawie opłaty targowej282 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego317 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy ks. Piotra Skargi16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na część nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Modrzewskiego 5, ul. Modrzewskiego 7, ul. Modrzewskiego 11, ul. Kotarbińskiego 12, ul. Kostromskiej 64A, ul. Kostromskiej 64MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na część nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Modrzewskiego 5, ul. Modrzewskiego 7, ul. Modrzewskiego 11, ul. Kotarbińskiego 12, ul. Kostromskiej 64A, ul. Kostromskiej 6422 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 26439 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXXI Sesję Rady Miasta