artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXIV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miasta249 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Aport w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziału w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Aport w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim206 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach programu312 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego , określenia wysokości stawek i sposobu ich pobieraniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaproszenia do osiedlenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach procedury repatriacyjnej siedmiu nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 164110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa - ul. Belzacka 164323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniajacej Staut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego620 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXIII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutu175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutu154 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zamiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Malinowej, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz współwłasność osób fizycznych.119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projektu uchwały-wykaz aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego231 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 4, do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej o łącznej pow. 0,1443 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 27/29-ul. Jerozolimskiej 14 do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2015 z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XVII/245/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim270 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXII...

Przed XXII Sesją Rady Miasta nie zostały podjęte żadne projekty uchwał, ponieważ była to Sesja Nadzwyczajna zwołana na wniosek 11 radnych Rady Miasta w sprawie: "Analiza przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim"
artykuł nr 4

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXI Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta290 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zamiany niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej- Sasanek stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na niezabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.Bosmańskiej-Zawiłej, stanowiącą własność osoby fizycznej283 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 2/658 położonej w obrębie 28 przy ul. Jedności Narodowej 7f291 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości zabudowanych pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim 144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik Gminny Program Wspierania Rodzin916 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018"266 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim428 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do WPF dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer