artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/253/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprawie zmiany upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalkskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35-ul. Wojska Polskiego 200257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały721 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/216/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim225 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2017 w Piotrkowie Trybunalskim"250 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego161 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik do projektu zmiany budżetu188 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu WPF253 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XIX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s powierzenia Powiatowi Piotrkowskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej137 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego812 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany statutu MOPR w Piotrkowie Trybunalskim180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim446 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listo-pada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2016 203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11-Ciepłownia C-1 ul. Rolniczej 75-Ciepłownia C-2107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/213/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic Wierzejskiej, Broniewskiego, pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski i osobami fizycznymi 131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wysokiej 11 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 170 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.275 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego266 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XVIII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
* Uzasadnienie do projektu uchwały94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa186 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany nazwy Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwałyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie Prezydenta Miasta do projektu uchwały28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Zmiany w planie nakładów na inwestycje33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Zmiany w planie wydatków budżetowych39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Zmiany w planie wydatków budżetowych33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Zmiany w planie dochodów budżetowych40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienia Prezydenta Miasta do WPF36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Przedsięwzięcia do WPF141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wieloletnia Prognoza Finansowa111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer