artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/253/16 z dnia 20 stycznia 2016 r. 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprawie zmiany upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalkskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 185 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35-ul. Wojska Polskiego 200 257 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały 721 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/216/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim 225 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2017 w Piotrkowie Trybunalskim" 250 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik do projektu zmiany budżetu 188 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r. 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu WPF 253 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XIX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s powierzenia Powiatowi Piotrkowskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 137 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 812 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany statutu MOPR w Piotrkowie Trybunalskim 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim 446 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listo-pada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2016 203 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11-Ciepłownia C-1 ul. Rolniczej 75-Ciepłownia C-2 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/213/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic Wierzejskiej, Broniewskiego, pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski i osobami fizycznymi 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wysokiej 11 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 170 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r. 275 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 266 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XVIII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
* Uzasadnienie do projektu uchwały 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 143 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany nazwy Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II 325 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie Prezydenta Miasta do projektu uchwały 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Zmiany w planie nakładów na inwestycje 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Zmiany w planie wydatków budżetowych 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Zmiany w planie wydatków budżetowych 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Zmiany w planie dochodów budżetowych 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r. 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienia Prezydenta Miasta do WPF 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Przedsięwzięcia do WPF 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wieloletnia Prognoza Finansowa 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer