artykuł nr 1

XVII Sesja Rady Miasta z 18 grudnia 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/249/15 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MB
Uchwała Nr XVII/248/15 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. MB
Uchwała Nr XVII/247/15 w/s skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXV/458/12 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 17 MB
Uchwała Nr XVII/246/15 w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. MB
Uchwała Nr XVII/245/15 w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 460 KB
Uchwała Nr XVII/244/15 w/s określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 102 KB
Uchwała Nr XVII/243/15 w/s określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 100 KB
Załącznik do Uchwały nr XVII/242/15 197 KB
Uchwała Nr XVII/242/15 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok MB
Załącznik do Uchwały nr XVII/241/15 248 KB
Uchwała Nr XVII/241/15 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok MB
Uchwała Nr XVII/240/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 496 KB
Uchwała Nr XVII/239/15 w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 109 KB
Uchwała Nr XVII/238/15 w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 212 KB
Uchwała Nr XVII/237/15 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Al. Concordii, drogi projektowanej, Agrestowej i Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim. MB
Uchwała Nr XVII/236/15 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim. MB
Uchwała Nr XVII/235/15 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" MB
Uchwała Nr XVII/234/15 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie MB
Uchwała Nr XVII/233/15 w/s zmiany Uchwały Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej MB
Uchwała Nr XVII/232/15 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XXXII/630/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr V/62/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 r. 105 KB
Uchwała Nr XVII/231/15 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej numerem działki 19/24 w obrębie 32 MB
Uchwała Nr XVII/230/15 w/s sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej. MB
Uchwała Nr XVII/229/15 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej MB
Uchwała Nr XVII/228/15 w/s zamiany prawa własności nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, oznaczonej nr działek 296/120 o pow.0,0027 ha i 296/122 o pow. 0,0003 ha w obr. 23 stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, oznaczonej nr działki 296/119 o pow. 0,0039 ha w obr.23 stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, w użytkowaniu wieczystym "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców. MB
Uchwała Nr XVII/227/15 zmieniająca uchwałę w/s pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu "Rodzina +4" MB
Uchwała Nr XVII/226/15 w/s zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok. MB
Załącznik do Uchwały nr XVII/225/15 MB
Uchwała Nr XVII/225/15 w/s w sprawie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015-2030? przyjętych uchwałą nr XVIII/258/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia ?Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski" MB
Uchwała Nr XVII/224/15 w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2016 r. 34 MB
Uchwała Nr XVII/223/15 w/s WPF Miasta na lata 2016-2034 15 MB
Uchwała Nr XVII/222/15 w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 rok 12 MB
Uchwała Nr XVII/221/15 w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 11 MB
artykuł nr 2

XVI Sesja Rady Miasta z 25 listopada 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/216/15 w/s przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski" MB
Uchwała Nr XVI/220/15 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 12 MB
Uchwała Nr XVI/219/15 w/s zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok MB
Uchwała Nr XVI/218/15 w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2016 pn. "Bezpieczne Miasto 2016" 17 MB
Uchwała Nr XVI/217/15 w/s uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 MB
Uchwała Nr XVI/215/15 w/s wystąpienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych 958 KB
Uchwała Nr XVI/214/15 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 30 o powierzchni 0,7550 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 127/1, objętej księgą wieczystą PT1P/00105676/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XVI/213/15 w/s zamiany niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic Wierzejskiej, Broniewskiego, pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski i osobami fizycznymi MB
Uchwała Nr XVI/212/15 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 60a MB
Uchwała Nr XVI/211/15 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 35A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. MB
Uchwała Nr XVI/210/15 w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych MB
Uchwała Nr XVI/209/15 w/s zwolnień w podatku od nieruchomości MB
Uchwała Nr XVI/208/15 w/s opłaty targowej MB
Uchwała Nr XVI/207/15 w/s określenia stawek podatku od środków transportowych MB
Uchwała Nr XVI/206/15 w/s wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej 944 KB
Uchwała Nr XVI/205/15 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. MB
Uchwała Nr XVI/204/15 w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 rok 18 MB
Uchwała Nr XVI/203/15 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 MB
artykuł nr 3

XV Sesja Rady Miasta z 29 października 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/202/15 z 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/131/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania MB
Uchwała Nr XV/201/15 z 29 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi MB
Uchwała Nr XV/200/15 z 29 października 2015 r. w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory 10 MB
Uchwała Nr XV/199/15 z 29 października 2015 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego MB
Uchwała Nr XV/198/15 z 29 października 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa-dot. Uchwały Nr XXVIII/524/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. MB
Uchwała Nr XV/197/15 z 29 października 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa-dot. Uchwały Nr XXIII/421/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. MB
Uchwała Nr XV/196/15 z 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim. MB
Uchwała Nr XV/195/15 z 29 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego?. MB
Uchwała Nr XV/194/15 z 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/706/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2014 r. poz. 128). MB
Uchwała Nr XV/193/15 z 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/23/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok MB
Uchwała Nr XV/192/15 z 29 października 2015 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu niepieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. MB
Uchwała Nr XV/191/15 z 29 października 2015 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73 jako aportu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XV/190/15 z 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy MB
Uchwała Nr XV/189/15 z 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XV/188/15 z 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XV/187/15 z 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XV/186/15 z 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XV/185/15 z 28 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XV/184/15 z 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi MB
Uchwała Nr XV/183/15 z 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok MB
Uchwała Nr XV/182/15 z 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB