artykuł nr 1

VII Sesja Rady Miasta - 25 marca 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VII/91/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wronia" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/93/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Południe" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/88/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała VII/95/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Słowackiego-Północ" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchawła Nr VII/94/15 w sprawie uchawlenia Statutu Osiedla "Belzacka" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/92/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Armii Krajowej" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/90/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Piastowskie" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/89/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla"Starówka" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/87/15 w sprawie uchawlenia Statutu Osiedla "Wyzwolenia" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/86/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wierzeje" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR VII/85/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Leśna" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/84/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Przyszłość" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/83/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Łódzka-Wysoka-Sadowa" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/82/15 w sprawie wyrażenia zgody dla wzniesienia w Piotrkowie Trybunalskim pomnika poświęconego Wincentemu Witosowi 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchawała Nr VII/81/15 w sprawie zmiany Statutu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 1,000 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/80/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/79/15 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 173 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr /78/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/77/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul . A. Asnyka 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/76/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomośći, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 63 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/75/15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 27, oznaczonej numerem działki 101/4 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/74/15 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2016 w Piotrkowie Trybunalskim" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchawła Nr VII/73/15 w sprawie wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.zo.o w Piotrkowie Trybunalskim 198 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/72/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/71/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

VI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 10 marca 2015 r.

artykuł nr 3

V Sesja Rady Miasta - 25 lutego 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr V/68/15 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 426 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/67/15 w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 363 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/66/15 w/s odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały ze względów formalnych 500 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/65/15 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/64/15 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/63/15 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 185 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/62/15 zmieniająca uchwałę Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną uchwałą Nr XXXII/630/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku 392 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/61/15 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 21 numerem 185/2 o pow. 0,0022 ha wraz z własnością znajdujących się na niej naniesień 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/60/15 w/s zmiany uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w/s zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal 198 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/59/15 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, połozonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1, ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2 235 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/58/15 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/57/15 w/s zmiany nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i osobą prawną 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/56/15 w/s uchylenia Uchwały Nr III/19/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/55/15 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szymanowskiego 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/54/15 w/s określenia zadań i podziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok 561 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/53/15 w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych 880 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/52/15 w/s zmiany budżetu miasta na 2015 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/51/15 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

IV Sesja Rady Miasta - 28 stycznia 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr IV/50/15 w/s nadania nazwy ulicy znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim 332 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/49/15 w/s ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 261 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/48/15 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/47/15 w/s wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości 236 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/46/15 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 222 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/45/15 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejska - ,,łącznica" w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/44/15 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej - ,,łącznica" w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/43/15 w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 560 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/42/15 w/s określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 225 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV /41/15 w/s wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu 339 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/40/15 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 1 - ul. Krakowskie Przedmieście 6/8 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/39/15 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. 3-go Maja 7 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/38/15 w/s zmiany budżetu miasta na 2015 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/37/15 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer