artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady X sesji Rady Miasta

Załączniki:
Zawiadomienie 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania. 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego? 340 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwał w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 6A 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Narutowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22, jako działka nr 182 o powierzchni 0,1071 ha. 232 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności działki numer 164/1. 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia Prezydenta Miasta do uchwały na sesję w dniu 24.06.2015r 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki 302 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia Prezydenta Miasta do Wieloletniej Prognozy Finansowej 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletnia Prognoza Finansowa 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady IX sesji Rady Miasta

Załączniki:
Zawiadomienie o sesji MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich uzytkowników wieczystych 280 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich użytkowników wieczystych 280 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/39/15 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7. 171 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej, stanowiącą własność osoby fizycznej. 168 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Chabrowej na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej, położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wschodniej 38. 170 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej 25, ul. Żeglarskiej 25a, ul. Żeglarskiej 25b i ul. Żeglarskiej 25c. 234 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki 289 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjasnienia Prezydenta Miasta do WPF 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletnia Prognoza Finansowa 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 592 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady na VIII sesję Rady Miasta

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/104/15 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. W. Sikorskiego, M. Dąbrowskiej, J. Tuwima i T. Sygietynskiego w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej 112 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych 112 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych 112 B Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Al.Gen. Sikorskiego, M.Dąbrowskiej, J.Tuwima i T. Sygietyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim 998 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : Al. Gen. W. Sikorskiego, M.Dąbrowskiej, J.Tuwima i T.Sygietyńskgo w Piotrkowie Trybunalskim jest zgodny z ustaleniami obowiazującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" przyjętego Uchwałą Nr XIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011r 119 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenie zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Broniewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 20 jako dziłka nr 128/1 o powierzchni 0,0165 ha 173 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrazenia zgody na nabycia do gminnego zasobu nieruchomości połozonej w Piotrkowie Trybunalskim, w rejonie ul. Jerozolimskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 16 jako działka nr 331/2 o powierzchni 0,0284 ha 173 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiany nieruchomości połozonej przy ul. Wierzejskiej oznaczonej nr działki 227/1 o pow 0,1003 ha w obr 17 stanowiacej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski , na nieruchomość położoną przy ul. Wierzejskiej, oznaczoną nr działek 123/11, 123/12 i 123/13 o łacznej powierzchni 0,0253 ha w obr 20 stanowiącą własność osoby fizycznej 153 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczsowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stolarskiej 185 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej 17 221 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjasnienia Prezydenta miasta do uchwały na sesję w dniu 22 kwietnia 2015 r 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budzetu miasta na 2015 r 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienia do WPF 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Wieloletnia Prognoza Finansowa 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer