artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady VII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Słowackiego - Północ" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Belzacka" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Południe" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Armii Krajowej" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wronia" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Piastowskie" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu osiedla "Krakowskie Przedmieście - Sulejowska " MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wyzwolnia" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wierzeje" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Leśna" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Przyszłość" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Łódzka - Wysoka - Sadowa" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla wzniesienia W Piotrkowie Trybunalskim pomnika poświęconego Wincentemu Witosowi 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 205 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim 694 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży , w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej. 232 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. A. Asnyka 230 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały na wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dżierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 63 146 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 27, oznaczonej numerem dziłki 101/4 168 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do zasad projektu "Budżet Obywatelski 2016 w Piotrkowie Trybunalskim" 544 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2016 w Piotrkowie Trybunalskim" 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o w Piotrkowie Trybunalskim 115 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. (zip) 504 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wieloletnia Prognoza Finansowa 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady VI Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta

artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady V sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s powołania komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia obrębnych obwodów w szptalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 267 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały ze względów formalnych 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Słowackiego Północ" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Belzacka" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Południe" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Armii Krajowej" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Wronia" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Piastowskie" 953 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Starówka" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Krakowskie Przedmieście - Sulejowska" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Wyzwolenia" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Wierzeje" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Leśna" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Przyszłość" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Łódzka - Wysoka - Sadowa" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwaly w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim 985 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej Uchwały XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XXXII/630/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 24 kwietnia 2013 r. 212 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów 21 numerem 185/2 o pow. 0,0022 ha wraz z własnością znajdujących się na niej naniesień 151 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten lokal MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Dmowskiego - Ciepłownia - C-1, ul. Rolniczej - Ciepłownia C-2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 220 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i osobą prawną 167 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr III/19/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 22 grudnia 2014 r. 145 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szymanowskiego 230 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Autopoprawka do projektu uchwały w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych 306 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. (zip) 228 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wieloletnia Prognoza Finansowa 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady IV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s powołania komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 221 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uhcwały w/s nadania nazwy ulicy znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim 189 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Słowackiego Północ" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Belzacka" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Południe" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uhcwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Armii Krajowej" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Wronia" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Piastowskie" 978 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Starówka" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Krakowskie Przedmieście - Sulejowska" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Wyzwolenia" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Wierzeje" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uhcwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Leśna" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Przyszłość" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia Statutu Osiedla ,,Łódzka-Wysoka-Sadowa" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt chwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 83 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejska - ,,łącznica" w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejska - ,,łącznica" w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej - ,,łącznica" w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 235 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 1 - ul. Krakowskie Przedmieście 6/8 269 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7 285 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. (zip) 429 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Wieloletnia Prognoza Finansowa 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer