artykuł nr 1

XLII Sesja Rady Miasta - 24 marca 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLII/758/14 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy l8-go Stycznia w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/767/14 w/s odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały ze względów formalnych374 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/766/14 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/765/14 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/764/14 w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym279 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/763/14 w/s zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 210 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/762/14 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok455 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/761/14 w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa488 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/760/14 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim342 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/759/14 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kopernika i Al. 3 Maja - Plac Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim517 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/757/14 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18 - go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego''152 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/756/14 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ,,Meble'' w Piotrkowie Trybunalskim517 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/755/14 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim556 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/754/14 w/s zmiany patrona Szkoły Podstawowej nr 16 im.Marcina Kasprzaka w Piotrkowie Trybunalskim143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/753/14 w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkól i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/752/14 w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków zwolnienia z tych opłat413 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/751/14 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 86 na rzecz organizacji pożytku publicznego - Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Szansa'' w Piotrkowie Trybunalskim, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/750/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLII/749/14 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLI Sesja Rady Miasta - 19 lutego 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLI/748/14 w/s wniosku (...) o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny 330 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/747/14 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej - ,,Strzelnica'' w Piotrkowie Trybunalskim453 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/746/14 w/s wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/745/14 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/744/14 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/743/14 w/s nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 231/64, 231/65, 231/90 obręb 20 o łącznej powierzchni 0,1234 ha, której właścicielem jest Skarb Państwa 174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/742/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/741/14 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XL Sesja Rady Miasta - 29 stycznia 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XL/733/14 w/s zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal 222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/740/14 w/s rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/739/14 w/s rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego377 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/738/14 w/s zmiany uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014 - 2020 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/737/14 w/s uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014 - 2020 399 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/736/14 w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014 - 2020 407 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/735/14 w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014 - 2020413 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/734/14 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu Piotrkowskiego 460 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/732/14 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu niograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskigo, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 3 463 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/731/14 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej 141449 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/730/14 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 108462 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/729/14 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 40 o powierzchni 0,1868 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 118, objętej księgą wieczystą PT1P/00102841/8 dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 576 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer