artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XLVII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym261 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - "Meble" w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Sulejowskiej - "Meble" w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim na obszarze zawartym pomiędzy ul. Metalowców i WroniąMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim na obszarze zawartym pomiędzy ul. Metalowców i Wronią77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 7/2 o powierzchni 362 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 7591 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.486 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań473 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XLVI sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwał w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia do realizacji w drodze porozumienia międzygminnego zadania z zakresu dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w ramach programu pn. ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020''269 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków318 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Geodezyjnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 16 jako działka nr 322 o powierzchni 0,0149 ha131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73205 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.580 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązańMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer