artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XLVII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 261 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 121 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - "Meble" w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Sulejowskiej - "Meble" w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim na obszarze zawartym pomiędzy ul. Metalowców i Wronią MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim na obszarze zawartym pomiędzy ul. Metalowców i Wronią 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 7/2 o powierzchni 362 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 75 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. 486 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XLVI sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwał w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia do realizacji w drodze porozumienia międzygminnego zadania z zakresu dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w ramach programu pn. ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020'' 269 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 318 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Geodezyjnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 16 jako działka nr 322 o powierzchni 0,0149 ha 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 205 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. 580 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer