artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XLV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu prof. dr hab. Henrykowi Maciołkowi 109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe430 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXIX/717/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rok95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na użyczenie części zabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej 173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr XXVII/499/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r.173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego lokalu użytkowego - pomieszczenia stacji TRAFO, stanowiącego własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 3101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego lokalu użytkowego - pomieszczenia rozdzielni elektrycznych R1 i R2, stanowiącego własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 3101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia od osoby fizycznej na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny lokalu mieszkalnego nr 19 znajdujacego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mickiewicza 25 108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zwolnienia z podatku od nieruchomości 145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.534 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XLIV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 405 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych - dotyczy ul. Sulejowskiej od al. Kopernika do ul. Miast Partnerskich 107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w/s pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (obejmuje odcinek ul. Sulejowskiej od al. Kopernika do ul. Miast Partnerskich) 185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (obejmuje ul. Miast Partnerskich)184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (dot. ul. Miast Partnerskich)107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLII/752/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 r. w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków zwolnienia z tych opłat 169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 38 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej 7 A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.274 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązańMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XLIII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za 2013 rok709 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Miasto Piotrków Trybunalski 752 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2014 - 2020571 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014 - 2020''131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji pilotażowego projektu ,,Budżet Obywatelski 2015 w Piotrkowie Trybunalskim''596 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 225 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom podległym 232 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonych przy: ul. Dmowskiego - Ciepłownia C-1 i przy ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2165 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s dokonania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 5 z przeznaczeniem na cel publiczny224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości udziału 15/240 części w prawie własności działki gruntu położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gabriela Narutowicza nr 34, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 numerem 194154 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.508 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wyjaśnienie do WPF37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązańMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer