artykuł nr 1

XXXVI Sesja Rady Miasta - 25 września 2013 r.

artykuł nr 2

XXXV Sesja Rady Miasta - 28 sierpnia 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/673/13 w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/639/13 z dnia 24 kwietnia w/s wzoru deklaracji o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 495 KB
Uchwała Nr XXXV/672/13 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 943 KB
Uchwała Nr XXXV/671/13 w/s przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Narutowicza, Al. 3 Maja, Kopernika i Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim MB
Uchwała Nr XXXV/670/13 w/s określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. MB
Uchwała Nr XXXV/669/13 w/s zmiany Uchwały Nr XXVIII/527/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. 544 KB
Uchwała Nr XXXV/668/13 w/s zmiany uchwały w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 551 KB
Uchwała Nr XXXV/667/13 w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwienia spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. 543 KB
Uchwała Nr XXXV/666/13 w/s zmiany uchwały w/s ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta. MB
Uchwała Nr XXXV/665/13 w/s wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu. 502 KB
Uchwała Nr XXXV/664/13 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 48. 482 KB
Uchwała Nr XXXV/663/13 w/s zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 870 KB
Uchwała Nr XXXV/662/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rok. 31 MB
Uchwała Nr XXXV/661/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 13 MB