artykuł nr 1

XXXIV Sesja Rady Miasta - 26 czerwca 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/660/13 w/s wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie lub pozbawienie stypendiów sportowych169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/659/13 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na II półrocze 2013 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/658/13 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej-Meszcze I w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/657/13 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej-Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"152 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/656/13 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 1160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/655/13 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 17-19. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/2 o powierzchni 0.0198 ha (obręb 11).186 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/654/13 w/s uchylenia Uchwały Nr XXIX/496/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 305/2 położoną w obrębie 24 przy ul. Armii Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 305/1187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/653/13 w/s uchylenia Uchwały Nr LVI/916/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27.10.2010 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działki nr 190/55 o powierzchni 489 m2 i 190/57 o powierzchni 23 m2. położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/652/13 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 168/1 o pow. 0.1087 ha. 168/2 o pow. 0.039Ó ha. 169 o pow. 0.0685 ha. 171 o pow. 0.1019 ha (obręb 25). 25/1 o pow. 0.0962 ha. 27 o pow. 0.2128 ha. 28/2 o pow. 0.0992 ha, 49/1 o pow. 0.0128 ha. 52/4 o pow. 0.2209 ha. 25/2 o pow. 0.0127 ha (obręb 27).220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/651/13 nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 170 o powierzchni 0.0670 ha (obręb 25) nr 26 o powierzchni 0.1073 ha i nr 50/2 o powierzchni 0.0253 ha (obręb 27).195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/650/13 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej nr 46/Lotniczej nr 1. oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 40 numerem 118 o pow. 0.1868 ha.178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/649/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIV/648/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXIII Sesja Rady Miasta - 29 maja 2013 r.

artykuł nr 3

XXXII Sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/639/13 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości585 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/638/13 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych225 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/637/13 w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi258 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/636/13 w/s uchylenia Uchwały Nr V/53/l 1 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr Ll/834/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 192, poz. 1553)178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/635/13 w/s sprostowania błędów w Uchwale Nr XXX/590/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Uchwale Nr XXX/592/13Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVl/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/634/13 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim613 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/633/13 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Dworskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim356 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/632/13 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta i Placu Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim596 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/631/13 w/s przystąpienia Miasta Piotrków Trybunalski do Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"166 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/630/13 w/s zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy210 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/629/13 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 18243 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/628/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXXlI/627/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer