artykuł nr 1

XXXI Sesja Rady Miasta - 27 marca 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/626/13 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/625/13 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 536 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/624/13 w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 544 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/623/13 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 635 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/622/13 w/s określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 192 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/621/13 w/s ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/620/13 w/s wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX1/619/13 w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/618/13 w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/617/13 w/s pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu "Rodzina +4" 1,004 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/616/13 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Al. Sikorskiego, Dworskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim 408 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/615/13 w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. wr sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od cen sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr VII/120/11 z dnia 30 marca 2011 r. i Nr XII/239/l 1 z dnia 28 września 2011 r. 370 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/614/13 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 28a-Geodezyjnej 10 249 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/613/13 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. K. Wielkiego 9 łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 249 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/612/13 w/s przyjęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości tj. prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych w obrębie 16 numerami 1/6 o powierzchni 0,1278 ha i 1/7 o powierzchni 0,0251 ha, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Budki oraz ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TK Telkom 276 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/611/13 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w rejonie ulicy Broniewskiego, w obrębie 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224 o powierzchni 2,9883 ha 209 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/610/13 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 21 jako działki nr 24/14 i 24/16 o łącznej powierzchni 227 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 220 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/609/13 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości zabudowanych, pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego; ul. Działkowej; ul. Ściegiennego; ul. Łódzkiej 265 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/608/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 130 212 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/607/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 39 203 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/606/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/605/13 w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu - miastu na prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 94/5 o pow. 8 m2 i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych (gmina) 270 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/604/13 w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu - miastu na prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 94/5 o pow. 8 m2 i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych (powiat) 258 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXXI/603/13 w/s nabycia na własność Gminy Piotrków Trybunalski działek nr: 205/1 o pow. 0,0236 ha i nr 205/3 o pow. 0,0102 ha położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 68e 243 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/602/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. I-go Maja 18 203 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/601/13 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szerokiej 15 203 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/600/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 4 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/599/13 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVIII/682/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr IX/166/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXX/554/13 z dnia 27 lutego 2013 r. 392 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/598/13 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 1X7165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIX/374/12 z dnia 28 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXX/553/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015 612 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/597/13 zmiany budżetu Miasta na 2013 rok 403 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/596/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/595/13 w/s wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Sebastiana Zerka, w związku z wygaśnięciem jego mandatu 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXX Sesja Rady Miasta - 27 lutego 2013 r.

Załączniki:
Wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczący skargi na Uchwałę nr XXX/566/13 z dnia 27 lutego 2013 r 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/594/13 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/593/13 w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXIX/538/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/592/13 w/s zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 roku. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/591/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 167 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/590/13 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego. Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/589/13 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego. Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/588/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337. poz. 2787), ze zmianą (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124). 215 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/587/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787). ze zmianą (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124) nie narusza ustaleń "Studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/586/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim. zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786). 209 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/585/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 188 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/584/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234. poz. 2106). 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/583/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej. Piaskowej. Krętej i Spacerowej w: Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 188 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/582/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009 r. Nr 189, poz. 1737). 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXX/581/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009 r. Nr 189. poz. 1737) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 185 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/580/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża. Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41. poz. 441). 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/579/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41. poz. 441) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/578/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej. Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304) 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXX/577/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304), nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 188 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/576/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: ?Wronia-Żelazna", zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, poz. 2297). 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXX/575/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: ?Wronia-Żelazna", zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, poz. 2297), nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 189 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/574/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej. Poleśnej. Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791). 216 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/573/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej. Rakowskiej. Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791), nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 192 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/572/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 69) 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/571/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVl/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5. poz. 69), nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 187 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/570/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12, poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549). 220 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/569/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12, poz. 165). zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549), nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 219 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/568/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, poz. 3022). 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/567/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, poz. 3022) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 188 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/566/13 w/s zmiany uchwały w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 384 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/565/13 w/s zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 914 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/564/13 w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2013 roku MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/563/13 w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/562/13 w/s zmiany Uchwały Nr XXVIII/519/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2013 pn. "Bezpieczne Miasto 2013" 257 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/561/13 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2013 rok 486 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/560/13 w/s uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015" 514 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/559/13 w/s uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015" 248 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/558/13 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 251 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/557/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 102-104 206 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/556/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 80-82 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/555/13 w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 5/7. 265 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/554/13 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVIII/682/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-2013. zmienionej Uchwałą Nr 1X/166/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. 397 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/553/13 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015, zmienionej Uchwałą Nr IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIX/374/2012 z dnia 28 marca 2012 r. 613 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/552/13 w/s zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr 11/19/10 z 10 grudnia 2010 r.. Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r., Uchwałą Nr X/l 77/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.. Uchwałą Nr XIIl/250/ll z dnia 26 października 2011 r., Uchwalą Nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.. Uchwałą Nr XXV/451/12 z dnia 26 września 2012 r. i Uchwałą Nr XXVIII/513/12 z dnia 19 grudnia 2012 r., w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 396 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXX/551/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXX/550/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXIX Sesja Rady Miasta - 22 stycznia 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/549/13 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/548/13 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/547/13 w/s powierzenia Spółce z o.o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego 325 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/546/13 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/545/13 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/544/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2895). 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/543/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321. poz. 2895) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/542/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej. Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894) 187 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/541/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście. Krótkiej. Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXIX/540/13 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-l. al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43. 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Bclzacką oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73. poz. 635). 210 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/539/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktur) telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-l, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33. 99/43. 99/29, 99/30, 99/17. 99/9 w obrębie nr 29. ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201. zatwierdzonym Uchwałą Nr XIJV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 635) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 197 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/538/13 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXIX/537/13 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/536/13 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30/4 o powierzchni 0.0350 ha w obrębie 27 228 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/535/13 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 848 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXIX/534/13 w/s odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XII/247/l 1 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer