artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXVI sesji Rady Miasta

artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi925 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/639/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości190 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny 791 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Narutowicza, Al. 3 Maja, Kopernika i Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/527/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania odpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta168 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 48213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 7/2 o powierzchni 362 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 75 90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązańMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r.710 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r. 34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer