artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXIV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 17-19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/2 o powierzchni 0,0198 ha (obręb 11) 80 KB
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 170 o powierzchni 0,0670 ha (obręb 25), nr 26 o powierzchni 0,1073 ha i nr 50/2 o powierzchni 0,0253 ha (obręb 27). 77 KB
* Załącznik graficzny do projektu uchwały 11 MB
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej-Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 178 KB
Projekt uchwały w/s sprawie sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 1 152 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej nr 46/ Lotniczej nr 1, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 40 numerem 118 o pow. 0,1868 ha. 130 KB
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej-Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim 760 KB
Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały Nr XXIX/496/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 305/2 położoną w obrębie 24 przy ul. Armii Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 305/1 85 KB
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań MB
* Wykaz przedsięwzięć do WPF 94 KB
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 18 KB
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r. 664 KB
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r. 34 KB
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXIII sesji Rady Miasta