artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXI sesji Rady Miasta

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/598/13 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 1X7165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIX/374/12 z dnia 28 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXX/553/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015612 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta84 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę269 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości1,003 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego307 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim469 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu "Rodzina+4"329 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Sikorskiego, Dworskiej i Belzackiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmnienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr VII/120/11 z dnia 30 marca 2011 r. i Nr XII/239/11 z dnia 28 września 2011 r.195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rzemieślniczej 28a-Geodezyjnej 10197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. K. Wielkiego 9 łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu84 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości tj. prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych w obrębie 15 numerami 1/6 o pow. 0,1278 ha i 1/7 o pow. 0,0251 ha, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Budki oraz ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TK Telekom.121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w rejonie ulicy Broniewskiego, w obrębie 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224 o powierzchni 2,9883 ha134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 21 jako działki nr 24/14 i 24/16 o łącznej pow.227 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny udziału wynoszącego 186327/302800 części nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 47 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej części nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości zabudowanych, pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 130207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 39193 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s dokonania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 5 z przeznaczeniem na cel publiczny204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu-miastu na prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 94/5 o pow. 8 m2 i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu-miastu na prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 94/5 o pow. 8 m2 i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia na własność Gminy Piotrków Trybunalski działek nr: 205/1 o pow. 0,0236 ha i nr 205/3 o pow. 0,0102 ha położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej 68e202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1-go Maja 18178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szerokiej 15175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 4193 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Sikorskiego, Dworskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011r. zmienionej Uchwałą nr IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011r., Uchwałą Nr XIX/374/ 2012 z dnia 28 marca 2012r. oraz Uchwałą Nr XXX/553/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015.112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r. wraz z załącznikami (zip)388 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z załącznikami (zip)398 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXX sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"168 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787), ze zmianą (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124)202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787), ze zmianą (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786)203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106)200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009 r. Nr 189, poz.1737)201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009 r. Nr 189, poz. 1737) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego?112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 441)200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 441) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304)202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego?103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: "Wronia-Żelazna", zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, poz. 2297)nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791)200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego?105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 69)201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 69) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12 poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549)204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12 poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, poz. 3022)199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, poz. 3022) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.317 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2013 roku214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2013 rok 180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 102-104.194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 80-82194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Narutowicza 5/7200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008 ? 2015. zmienionej Uchwałą nr IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011r. oraz Uchwałą Nr XIX/374/ 2012 z dnia 28 marca 2012r. 134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVIII/682/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr IX/166/11 z dnia 1 czerwca 2011r. 357 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Uchwałą nr II/19/10 z 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Uchwałą nr XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 roku, Uchwałą nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, Uchwałą nr XXV/451/12 z dnia 26 września 2012 roku i Uchwałą nr XXVIII/513/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z załącznikami (zip)257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r. wraz z załącznikami (zip)358 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXIX sesji Rady Miasta

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/543/13 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321. poz. 2895) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego163 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r.204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. 110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"149 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski. 264 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer