artykuł nr 1

XXVIII Sesja Rady Miasta - 19 grudnia 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/524/12 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/533/12 w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXVIII/532/12 w/s uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/531/12 w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 237 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXVIII/530/12 w/s uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres przekraczający rok budżetowy oraz ustalenia warunków rekompensaty przeznaczonej przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu świadczenia przez tę Spółkę obsługi przewozowej linii autobusowych w okresie od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku. 210 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/529/12 w/s zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 529 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/528/12 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2013 r. 979 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/527/12 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/526/12 w/s zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok. 501 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/525/12 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej-"łącznica" w Piotrkowie Trybunalskim. 365 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/523/12 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 286 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/522/12 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/521/12 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku im. ks.J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim z ustaleniami obowiązującego Studium, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XIV/297/l 1 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. 287 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/520/12 w/s nadania statutu Domowi Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. 692 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/519/12 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2013 pn. "Bezpieczne Miasto 2013" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/518/12 w/s wyrażenia zgody na użyczenie, części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Wroniej 55/59 425 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/517/12 w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości ? części w zabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej 14-ul. Starowarszawskiej 31. 365 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXVIII/516/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wschodniej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 16 jako działka nr 203/1 o pow. 194 m2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 389 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXVIII/515/12 w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Piotrków Trybunalski do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 20 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231/12 o pow. 30 m2 i 231/13 o pow. 15 m2, zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg krajowych 460 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXVIII/514/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 32/12 o powierzchni 2197 m2 w obrębie geodezyjnym nr 28. 424 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/513/12 w/s zmiany Uchwały Nr LII/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. Uchwałą Nr 11/19/10 z 10 grudnia 2010 r., Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r.. Uchwałą nr X/l 77/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.. Uchwałą Nr XIII/250/ll z dnia 26 października 2011 r.. Uchwałą Nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. i Uchwałą Nr XXV/451/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 672 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/512/12 w/s uchwalenie budżetu Miasta na 2013 rok 816 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/511/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013-2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/510/12 w/s zmiany budżetu Miasta na 2012 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/509/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXVII Sesja Rady Miasta - 28 listopada 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/508/12 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie. 378 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/507/12 w/s nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Piotrkowie Trybunalskim 951 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/506/12 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/505/12 w/s zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok 942 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/504/12 w/s wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/503/12 w/s ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/502/12 w/s zmiany uchwały Nr VIII/124/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/501/12 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/267/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2012-2015. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/500/12 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 1,9019 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 420 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/499/12 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej, ozn. nr działki 192/1, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/498/12 w/s zmiany budżetu miasta na 2012 roku. 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/497/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXVI Sesja Rady Miasta - 31 października 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/496/12 w/s rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/495/12 w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania odpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 909 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/494/12 w/s wprowadzenia Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym zawierającego przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXVI/493/12 w/s opinii dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Piotrków Trybunalski 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/492/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: od północy: terenem ogrodów działkowych "Oaza" i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1; od wschodu: ulicą Łódzką; od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody "Szczekanica"; od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) 508 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/491/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: od północy: terenem ogrodów działkowych ?Oaza" i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1; od wschodu: ulicą Łódzką; od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody ?Szczekanica"; od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 546 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/490/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442). 421 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXVI/489/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 502 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/488/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172). 556 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/487/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Zl/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Zl/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43. 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 571 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/486/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013). 467 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXVI/485/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013) nie narusza ustaleń"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 497 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/484/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską. Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9). MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/483/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną. Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego". 506 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/482/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych ?Malwa", ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404). 479 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/481/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych ?Malwa", ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153. poz. 1404) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 517 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXVI/480/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66. ulicą Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649). 464 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/479/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską -nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"" 503 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/478/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 - teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 - ujęcie wody ?Żwirki", zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963). 497 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/477/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 - teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 - ujęcie wody ?Żwirki", zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380. poz. 3963) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 515 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/476/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody ?Żwirki" w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194). 474 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/475/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody "Żwirki" w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr 111/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 489 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/474/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634). 488 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/473/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"" 510 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/472/12 w/s nadania Statutu Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/471/12 w/s nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalski MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/470/12 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/469/12 w/s zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/468/12 w/s ustalenia opłat za usługi komunalne, polegające na sporządzaniu wydruków, kopiowaniu oraz skanowaniu dokumentacji, wykonywane w związku z prowadzeniem miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie objęte rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). 435 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/467/12 w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 112, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 371/2 o pow.0,8424 ha w obrębie 10 - stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną przy ul. Prostej 202, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 422/1 o powierzchni 0,0044 ha i nr 422/2 o powierzchni 0,0847 ha oraz przy ul. Prostej 129, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 263/1 o powierzchni 0,0045 ha i nr 263/2 o powierzchni 0,5279 ha w obrębie 10 -stanowiącą własność osoby fizycznej. 578 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/466/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki 545 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/465/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sulejowskiej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działki nr 129/2 o po. 0,0049 ha, 129/3 o pow. 0,0379 ha i 129/4 o pow. 0.0230 ha w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 554 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/464/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rwańskiej. 459 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/463/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 10 jako działka nr 102/4 o pow. 56 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 497 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/462/12 w/s dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 404 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/461/12 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 844 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/460/12w/s zmiany budżetu Miasta na 2012 rok 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/459/12w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

XXV Sesja Rady Miasta - 26 września 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/448/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/449/12 w/s zmiany budżetu miasta na rok 2012 rok 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/450/12 w/s przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 23 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/451/12 w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Uchwałą nr II/19/10 z 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Uchwałą nr XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 roku i Uchwałą nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/452/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działka nr 172/2 o powierzchni 94 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 507 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/453/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7 508 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/454/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 8a. 511 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/455/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szpakowej - ul. Długiej i ul. Szpakowej 498 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/456/12 w/s nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/457/12 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/458/12 w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer