artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXVII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Piotrkowie Trybunalskim 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik do Projektu Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 268 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 156 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VIII/124/07 z dnia 25 kwietnia 2007r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 ? 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIV/267/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2012 - 2015. 187 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 1,9019 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 147 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej, ozn. nr działki 192/1, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej 83 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8-plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7B-zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli-zadania powiatu 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7A-zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli-zadania gminy 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6-zmiany w planie nakładów na inwestycje 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5-zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4B-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-powiat 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4A-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3B-zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-powiat 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r. 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2-wykaz przedsięwzięć 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1-Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań 158 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXVI sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania odpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski 241 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwaly w/s opinii dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Piotrków Trybunalski 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: od północy: terenem ogrodów działkowych "Oaza" i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1, od wschodu: ulicą Łódzką, od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody "Szczekanica", od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) 203 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ograniczony: od północy: terenem ogrodów działkowych ?Oaza? i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1, od wschodu: ulicą Łódzką, od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody ?Szczekanica?, od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 118 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIH/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442) 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Zl/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Zl/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172) 203 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 114 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwalą Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013) 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Zl/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9) 198 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych ?Malwa", ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404) 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych "Malwa", ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą Swierczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649) 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską-nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r.(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133-teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409-ujęcie wody "Żwirki" zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963) 200 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133-teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409-ujęcie wody "Żwirki" zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r.(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody "Żwirki" w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr 111/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody ?Żwirki? w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwalą Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634) 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 ? ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania Statutu ODA w Piotrkowie Trybunalskim 275 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 279 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projet uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia opłat za usługi komunalne, polegające na sporządzaniu wydruków, kopiowaniu oraz skanowaniu dokumentacji, wykonywane w związku z prowadzeniem miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie objęte rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w/s wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. K. Wielkiego 9 łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sulejowskiej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działki nr 129/2 o pow.0,0049, 129/3 o pow.0,0379 ha i 129/4 o pow.0,0230 ha, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 171 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rwańskiej 188 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 10 jako działka nr 102/4 o pow.56 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 169 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s dopuszczenia zapłaty karta płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 169 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8-plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7-zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6A-zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5-zmiany w planie nakładów na inwestycje 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4-zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3A-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania gminy 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r. 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2-wykaz przedsięwzięć 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1-Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer