artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szpakowej ? ul. Długiej i ul. Szpakowej 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 8a 169 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7 169 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działka nr 172/2 o powierzchni 94 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 171 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Uchwałą nr II/19/10 z 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Uchwałą nr XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 roku i Uchwałą nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8B-zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8A-zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7-zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6-zmiany w planie nakładów na inwestycje 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5-zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4A-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3A-zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r. 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3 -wyjaśnienie 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2-wykaz przedsięwzięć 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1-Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań 156 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXIV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIV/268/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Wolborskiej, Wyzwolenia, Rzemieślniczej w Piotrkowie Trybunalskim 418 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik graficzny do projektu uchwały 712 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na trzy sektory MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia opłat za usługi komunalne, polegające na sporządzeniu wydruków, kopiowaniu oraz skanowaniu dokumentacji, wykonywane w związku z prowadzeniem miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie objęte rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 19 lutego 2004 r. w/s wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 176 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta 284 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 278 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zniesienia ochrony pomników przyrody 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaliczenia nowo-wybudowanych odcinków dróg do kategorii dróg gminnych 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej, stanowiącej własność osoby fizycznej na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bocznej 3, stanowiącą własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 170 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Topolowej 19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/2 o powierzchni 0,2212 ha w obrębie 14. 72 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 7/6 o powierzchni 1519 m2 w obrębie geodezyjnym nr 19 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 9-zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8B-zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7A-zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6-zmiany w planie nakładów na inwestycje 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5-zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4B-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-powiat 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4A-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3A-zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r. 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2-wykaz przedsięwzięć 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1-prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer