artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szpakowej ? ul. Długiej i ul. Szpakowej181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 8a169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działka nr 172/2 o powierzchni 94 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Uchwałą nr II/19/10 z 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Uchwałą nr XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 roku i Uchwałą nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8B-zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8A-zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7-zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6-zmiany w planie nakładów na inwestycje37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5-zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4A-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3A-zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3 -wyjaśnienie38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2-wykaz przedsięwzięć100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1-Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXIV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIV/268/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta 97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Wolborskiej, Wyzwolenia, Rzemieślniczej w Piotrkowie Trybunalskim418 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik graficzny do projektu uchwały712 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na trzy sektoryMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia opłat za usługi komunalne, polegające na sporządzeniu wydruków, kopiowaniu oraz skanowaniu dokumentacji, wykonywane w związku z prowadzeniem miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie objęte rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 19 lutego 2004 r. w/s wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta284 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym278 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zniesienia ochrony pomników przyrody179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaliczenia nowo-wybudowanych odcinków dróg do kategorii dróg gminnych107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej, stanowiącej własność osoby fizycznej na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bocznej 3, stanowiącą własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego170 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Topolowej 19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/2 o powierzchni 0,2212 ha w obrębie 14.72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 7/6 o powierzchni 1519 m2 w obrębie geodezyjnym nr 1970 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 9-zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8B-zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7A-zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6-zmiany w planie nakładów na inwestycje43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5-zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4B-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-powiat50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4A-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3A-zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2-wykaz przedsięwzięć101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1-prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer