artykuł nr 1

XV Sesja Rady Miasta - 21 grudnia 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/335/11 w/s wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej281 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/334/11 w/s odwołania Pani Katarzyny Gletkier z funkcji Przewodniczącej Komisji Kultury i Kultury Fizycznej.296 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/333/11 w/s powołania Pana Sławomira Dajcza do składu Komisji Rewizyjnej i składu Komisji Kultury i Kultury Fizycznej.256 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/332/11 w/s odwołania Pana Sławomira Dajcza ze składu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz ze składu Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.268 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/331/11 w/s powołania Pana Piotra Masiarka do składu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/330/11 w/s odwołania Wiceprzewodniczącego Piotra Masiarka ze składu Komisji Rewizyjnej249 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/329/11 stwierdzająca wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.240 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/328/11 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/327/11 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej312 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/326/11 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.236 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/325/11 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania.352 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/324/11 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/323/11 w/s zmiany Uchwały Nr IX/169/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.682 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/322/11 w/s zmiany Uchwały Nr XLII/748/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009-2014548 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/321/11 w/s zmiany Uchwały Nr 1X/172/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków558 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/320/11 w/s zmiany Uchwały Nr XXXV/606/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.330 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/319/11 w/s przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2012 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/318/11 w/s przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/317/11 w/s zmiany Uchwały Nr VI/108/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2011 rok767 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/316/11 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012 pn. ?Bezpieczne Miasto 2012".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/315/11 w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/314/11 w/s określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/313/11 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej 30/32298 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/312/11 w/s wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zajętych pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg krajowych412 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/311/11 w/s wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny prawa użytkowania wieczystego przysługującemu Miastu Piotrków Trybunalski - miastu na prawach powiatu, do nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 23, oznaczonej numerem działki 317/1 o pow. 0,0524 ha373 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/310/11 w/s wyrażenia zgody na użyczenie, nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Belzackiej308 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/309/11 w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/308/11 w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej456 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/307/11 w/s zmiany budżetu Miasta na 2011 rok13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/306/11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XIV Sesja Rady Miasta - 30 listopada 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/305/11 w/s zmiany Uchwały Nr XIII/255/l 1 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski281 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/304/11 w/s zmiany Uchwały Nr XXIII/394/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.915 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/303/11 w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.987 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/302/11 w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego978 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/301/11 w/s wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.256 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/300/11 w/s skargi Pani Izabeli Kilen na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/299/11 w/s skargi Pani Teresy Laskowskiej na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego1,011 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/298/11 w/s powołania komisji do zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta przy zgłaszaniu kandydatów na ławników306 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu zmianu studium do publicznego wglądu68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - Rysunek zmiany studiumMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Tekst zmiany studiumMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/297/11 w/s zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego586 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/296/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miasta Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim814 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/295/11 w/s uchylenia Uchwały Nr V/61/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Jeziorna I w Piotrkowie Trybunalskim, w jednostkach urbanistycznych 6MN, 20KX, 15KD i w części 26MN. zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 252, poz. 1944).323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/294/11 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicka od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLlV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/293/11 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicka od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborska -nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku nie narusza ustaleń obowiązującego Studium329 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/292/11 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/291/11 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. nie narusza ustaleń obowiązującego Studium.311 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/290/11 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/289/11 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. nie narusza ustaleń obowiązującego Studium309 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/288/11 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/287/11 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku nie narusza ustaleń obowiązującego Studium.348 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/286/11 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112).297 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/285/11 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktur telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu szczególowego zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13. poz. 112) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium.342 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/284/11 zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce urbanistycznej 8,16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223).410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/283/11 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium.345 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/282/11 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Pawłowska (C3MN) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 grudnia Nr 141, poz. 829) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium.306 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/281/11 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Pawłowska (C3MN) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2000 r. Nr 141, poz. 829) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium.345 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/280/11 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego ?Pawłowska" (C8U) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium.282 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/279/11 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Pawłowska (C8U) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium.344 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/278/11 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego ?Pawłowska"' w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI 1/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116 z późniejszymi zmianami) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium.289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/277/11 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego ?Pawłowska" w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116 z późniejszymi zmianami) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium.330 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/276/11 w/s zmiany Uchwały Nr XV/225/03 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej.363 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/275/11 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.609 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/274/11 w/s opłaty od posiadania psów325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/273/11 w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego424 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/272/11 w/s zmiany Uchwały Nr XII/247/ll Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.345 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/271/11 w/s zmiany Uchwały Nr VI/108/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011.791 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/270/11 w/s utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy i nadania statutu.939 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/269/11 w/s zmiany Uchwały Nr VIII/147/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.308 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/268/II w/s szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania735 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/267/II w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/266/II w/s wniosku Jolanty i Macieja małż. Piekarskich o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI 1/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny556 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/265/II w/s zniesienia ochrony pomników przyrody357 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/264/II w/s nabycia do zasobu gminnego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 21, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/5 o powierzchni 0,3925 ha w obrębie 20.346 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/263/II w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, udziału 41843/221809 w części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dąbrowskiego 5347 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/262/II w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 59316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/261/II w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka Nr 3/5 o powierzchni 70 m2 w obrębie geodezyjnym 23.387 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/260/II w/s zmiany budżetu Miasta na 2011 rok15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/259/II w/s zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XIII Sesja Rady Miasta - 26 października 2011 r.

Załączniki:
Uchwala Nr XIII/258/11 w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr LI/830/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego945 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/257/11 w/s skargi Pana Jana Jarosa na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/256/11 w/s skargi Pani Barbary Pisialskiej na Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego917 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/255/11 w/s stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski.374 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/254/11 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 84. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 306/5 o powierzchni 0,1484 ha w obrębie 14.340 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/253/11 w/s zmiany Uchwały Nr LIV/870/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego miasta na prawach powiatu, na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych.373 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/252/11 w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 13 Nr działek: 453/8. 453/9, 453/10 i 453/11 o łącznej powierzchni 163 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/251/11 w/s sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej304 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/250/11 w/s zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.. Uchwałą Nr 11/19/10 z dnia 10 grudnia 2010 r., Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r. i Uchwałą Nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi527 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/249/11 w/s zmiany budżetu Miasta na 2011 rok11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/248/11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer