artykuł nr 1

XLIX Sesja Rady Miasta - 10 marca 2010 r.

Załączniki:
Uchwała nr XLIX/817/10 w/s zmiany uchwały Nr XXI/317/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej uchwałą Nr XL/644/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2005 roku, zmienionej uchwałą Nr LIII/890/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku, zmienionej uchwałą Nr XXIV/426/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku. 164 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/807/10 w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Piotrków Trybunalski 126 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/816/10 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2010 rok 137 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/815/10 w/s skargi Państwa* zamieszkałych w Piotrkowie Trybunalskim na brak działań ze strony Prezydenta Miasta 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/814/10 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/813/10 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/812/10 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/811/10 w/s zaciągnięcia zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski - jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim na sfinansowanie umowy na prowadzenie "Akcji Zima" w ciągach dróg na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okres przekraczający rok budżetowy 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/810/10 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/809/10 w/s zmieniająca uchwałę Nr XLVII/782/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok 118 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/808/10 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/781/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 114 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/806/10 w/s zmiany Uchwały Nr XLVIII/790/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/805/10 w/s wyrażenia zgody na przedłużenie terminu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wrzosowej nr 6, ozn. numerem działki 325 o pow.0,1012 ha 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/804/10 w/s nabywania do gminnego zasobu, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim, wydzielonych pod poszerzenie ulicy Prostej, na odcinku od ulicy Spacerowej do ulicy Rakowskiej 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/803/10 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje. 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1do PRL - Plan finansowy na lata 2010-2015 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XLIX/802/10 - Plan Rozwoju Lokalnego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/802/10 w/s przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/801/10 w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14 do Uchwały nr XLIX/800/10 - Zmiany w planie Funduszu 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13A do Uchwały nr XLIX/800/10 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do SFP 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12B do Uchwały nr XLIX/800/10 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12A do Uchwały nr XLIX/800/10 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLIX/800/10 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLIX/800/10 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIX/800/10 - Autopoprawka - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-2012 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLIX/800/10 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIX/800/10 - Prognoza spłaty długów w latach 2011-2029 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6/1 do Uchwały nr XLIXC/800/10 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIX/800/10 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIX/800/10 - Zmiany w planie dochodów w budżecie Państwa planowane do uzyskania w 2010 roku, związane z realizacją zadańz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4B do Uchwały nr XLIX/800/10 - Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4A do Uchwały nr XLIX/800/10 - Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3B do Uchwały rn XLIX/800/10 - Dochody związane z ochrona środowiska i gospodarką wodną 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr XLIX/800/10 - Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XLIX/800/10 - Zmiany w planie wydatków 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XLIX/800/10 - Zmiany w planie wydatków 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XLIX/800/10 - Zmiany w planie dochodów 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLIX/800/10 - Zmiany w planie dochodów 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/800/10 w/s zmiany budżetu miasta na 2010 rok 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLVIII Sesja Rady Miasta - 27 stycznia 2010 r.

Załączniki:
Uchwała nr XLVIII/799/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/798/10 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta. 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/797/10 w/s powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/796/10 w/s zmieniająca Uchwałę Nr XX/329/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/795/10 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/794/10 w/s stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armi Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego", które zostało przyjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dnia 29 marca 2006r 125 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/793/10 w/s sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXVI/475/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim 112 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/792/10 w/s wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/791/10 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVIII/681/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008 - 2015 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/790/10 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/789/10 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Narutowicza 25 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151/2 powierzchni 38 m2 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/788/10 w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 12, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 7, stanowiącą współwłasność osób fizycznych. 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/787/10 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowowiejskiej 24. 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6/1 do Uchwały nr XLVIII /786/10 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVIII/786/10 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVIII/786/10 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej 137 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVIII/786/10 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-2012 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVIII/786/10 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XLVIII/786/10 - Zmiany w planie wydatków 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XLVIII/786/10 - Zmiany w planie wydatków 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLVIII/786/10 - Zmiany w planie dochodów 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLVIII/786/10 w/s zmiany budżetu miasta na 2010 rok 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer