artykuł nr 1

XL Sesja Rady Miasta - 30 września 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XL/737/09 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIX/717/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski - jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu zawarcia umowy na prowadzenie "AKCJI ZIMA" w ciągach dróg na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okres przekraczający rok budżetowy 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/736/09 w/s skargi Pana Henryka Alamy na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/735/09 w/s zmiany Uchwały Nr XXXVI/616/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie Projektu "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", zgłoszonego do Funduszu Spójności 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/734/09 w/s zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony i bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009 pn. "Bezpieczne Miasto 2009" 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Regulaminu 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/733/09 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/732/09 w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XLIX/825/06 Rady Miasta z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od cen sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 117 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/731/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego 114 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/730/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/729/09 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/568/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXV/605/09 z dnia 25 marca 2009 r. i Uchwałą Nr XXXIX/708/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/728/09 w/s wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/727/09 w/s uchylenia Uchwały Nr XXXIV/689/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XXXIV/590/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/726/09 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żeglarskiej, Tymiankowej i Sasanek w Piotrkowie Trybunalskim 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/725/09 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zawiłej, Koralowej i Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim 242 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/724/09 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Kajakowej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/723/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/723/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/723/09 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim 241 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/722/09 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego", które zostało przyjęte Uchwałą Nr LIX/837/06 z dnia 29 marca 2006 r. 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/721/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/721/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 206 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/721/09 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim 352 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/720/09 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego", które zostało przyjęte Uchwałą Nr LIX/837/06 z dnia 29 marca 2006 r. 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11B do Uchwały nr XL/719/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów poublicznych 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10A do Uchwały nr XL/719/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XL/719/09 - Zmiany w planie dochodów budżetu Państwa planowane planowane do uzyskania w 2009 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 128 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XL/719/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2011 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XL/719/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XL/719/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010-2017 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5/1 do Uchwały nr XL/719/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2009 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/719/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2009 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4B do Uchwały nr XL/719/09 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zlecone 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4A do Uchwały nr XL/719/09 - Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zlecone 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3B do Uchwały nr XL/719/09 - Zmiany w planie wydatków 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr XL/719/09 - Zmiany w planie wydatków 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XL/719/09 - Zmiany w planie dotacji na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zleconych 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XL/719/09 - Zmiany w planie dotacji na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zleconych 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do nr Uchwały XL/719/09 - Zmiany w planie dochodów 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XL/719/09 - Zmiany w planie dochodów 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XL/719/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009 112 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXIX Sesja Rady Miasta - 26 sierpnia 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XXXIX/718/09 w/s skargi Pana Henryka Alamy na Komendanta Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/717/09 w/s zaciągnięcia zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski - jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu zawarcia umowy na prowadzenie AKCJI ZIMA w ciągach dróg na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okres przekraczający rok budżetowy 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XXXIX/716/09 - Mapa 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/716/09 w/s nadania nazwy Diamentowa projektowanej ulicy lokalnej, położonej w rejonie ulic: Zawodzie, Twardosławickiej w Piotrkowie Tryb. 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/715/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania z zakresu infrastruktury technicznej 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/715/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 294 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwały nr XXXIX/715/09 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim 274 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/714/09 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego terenów w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązujacym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało przyjęte Uchwałą nr LIX/837/06 z dn. 29.03.2006 r. 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/713/09 w/s zmiany Uchwały nr XVIII/262/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 24.03.2004 r. w/s uchwalenia Statutu OSiR-u w Piotrkowie Trybunalskim 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/712/09 w/s zatwierdzenia projektu Zajęcia terapeutyczno-wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów piotrkowskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/711/09 w/s zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/710/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/709/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwały nr XXXIX/708/09 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/568/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXXV/605/09 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/707/09 w/s zmiany Uchwały Nr XXXV/602/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2009 rok 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/706/09 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie § 3 ust. 1 i ust. 2 oraz § 2 pkt 3 uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/705/09 w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach Powiatu położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 15, oznaczonej numerem działki 784/12 o pow. 0,0066 ha 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/704/09 w/s wyrażenia zgody na użyczenie, nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Belzackiej 48. 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/703/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 25i ul. Glinianej 25a 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/702/09 w/s zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Roosevelta 33 (obręb 32) oznaczonej nr działki 248 o powierzchni 0,0262 ha. 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/701/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego. 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 15 do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010-2017 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14/1 do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14 do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13 do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie Funduszu 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie Funduszu 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10A do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9A do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2011 119 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 146 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4B do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3B do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie wydatków 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie wydatków 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie dochodów 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXXIX/700/09 - Zmiany w planie dochodów 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIX/700/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009 114 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer