artykuł nr 1

XXXVIII Sesja Rady Miasta - 24 czerwca 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XXXVIII/663/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Zmiany w planie dochodów59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Zmiany w planie dochodów50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Zmiany w planie wydatków70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Zmiany w planie wydatków64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2011120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6/1 do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010-201789 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8A do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8B do Uchwały nr XXXVIII/633/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9B do Uchwały nr XXXVIII/663/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/664/09 w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/665/09 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 600.000,00 zł94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/666/09 w/s przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (stosowany przy zgłoszeniu tylko jednej kandydatury)106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/667/09 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/668/09 w/s odwołania Przewodniczącego komisji Rady Miasta91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/669/09 w/s powołania Przewodniczącego komisji Rady Miasta91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/670/09 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/671/09 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/672/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/673/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 10-14 i ul. Zamkowej 7-13.102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/674/09 w/s nabycia na rzecz Piotrkowa Trybunalskiego miasta na prawach powiatu prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 14, oznaczonych numerami działek 270/6, 109/2 i 272/2 w celu rozbudowy ulicy Rolniczej oraz uchylenia uchwały Nr XXIII/378/08 z dnia 28 maja 2008 r. i części uchwały Nr XVI/263/07 z dnia 28 listopada 2007 r.102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/675/09 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podole, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 456/2, 467/2, 480/2, 480/4, część 492, 493/2, 493/4, 528/2, 531/2, 534/ - obręb 37.98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/676/09 w/s nabycia do gminnego zasobu udziałów w działkach nr 217 i 213 w obrębie geodezyjnym nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonych pod przedłużenie istniejącego odcinka ulicy Broniewskiego.99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/677/09 w/s zmiany uchwały Nr IV/42/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczonej numerami działek: 133/4 o pow. 0,4813 ha i nr 133/6 o pow. 0,0197 ha, na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Piotrkowskich Zakładów Przemysłu Sklejek Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. położoną w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczoną numerem działki 266/2 o pow. 0,3117 ha oraz w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Parafialnej w obr. 32, oznaczonej numerem działki 133/6 o pow. 0,0197 ha103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/678/09 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 39, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 320/1 o powierzchni 0,0044 ha.95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/679/09 w/s wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski zabudowanej nieruchomości położonej Piotrkowie Tryb. przy ul. Kasztanowej 31, działka nr 192/2 o powierzchni 2,0534 ha oraz przy ul. Dworskiej, działka nr 137/10 o powierzchni 0,1194 ha (obręb 29).98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/680/09 w/s wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski udziału 30632/314833 części w zabudowanej nieruchomości położonej Piotrkowie Tryb. przy ul. Sienkiewicza 16a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 168/2, 169/1, 170/1, 172/1 o łącznej powierzchni 0,2864 ha.98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/681/09 w/s przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008 - 201594 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/681/09 - Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015812 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/682/09 w/s przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007 - 2013 20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/682/09 - Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2013MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do LPR - mapa obszaru rewitalizacji136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do LPR - Wykaz projektów realizowanych w ramach LPR27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do LPR - Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2007-201328 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/683/09 w/s uchwalenia Planu zaopatrzenia w ciepło miasta Piotrkowa Trybunalskiego92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/684/09 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/344/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą XXV/446/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 września 2008 r.58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/685/09 zmieniająca uchwałę Nr VIII/265/2004 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piotrków Trybunalski56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/686/09 w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XXXIV/590/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/687/09 w/s zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/169/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/688/09 w/s zmiany statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/689/09 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Postej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dnia 29 marca 2006 r.52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/690/09 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/690/09 - Wyrys z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/690/09 - Rozstzrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/690/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/691/09 w/s zawarcia porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu działalności Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim.97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/692/09 w/s zawarcia porozumienia z Powiatem Tomaszowskim dotyczącego prowadzenia zadań publicznych z zakresu działalności Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/693/09 w/s zmian Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek w Piotrkowie Trybunalskim53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/694/09 w/s zmiany statutu Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/695/09 w/s nadania nazw nowo powstałym ulicom na osiedlu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, położonego pomiędzy ul. Pawłowską a terenem ogrodów działkowych Oaza w Piotrkowie Tryb.54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/695/09 - Mapa76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/696/09 w/s zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski- jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu zawarcia umowy na konserwację oświetlenia na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okres przekraczający rok budżetowy.99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/697/09 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/698/09 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/698/09 - Plan pracy komisji rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na II półrocze 2009 roku91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/698/09 - Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na II półrocze 2009 r.57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/698/09 - Plan pracy Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na II półrocze 2009 r.100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/698/09 - Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2009 r.94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/698/09 - Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2009 r.93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVIII/698/09 - Plan pracy Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na II półrocze 2009 r.96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/698/09 - Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na II półrocze 2009 r.90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/699/09 w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XXX/530/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wezwania Prezydenta Miasta do podjęcia działań mających na celu uporządkowanie gospodarki komunalnej w mieście Piotrkowie Trybunalskim157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXVII Sesja Rady Miasta - 26 maja 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XXXVII/662/09 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII /376/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 maja 2008r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-2013103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/661/09 w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/660/09 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/595/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008 - 2015, zmieniona uchwałą XXXVI/624/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2009r.105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do Uchwały nr XXXVII/659/0977 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/659/09 w/s nadania nazwy Aleja Concordii dla drogi gminnej stanowiącej część obwodnicy N-S na odcinku od ul. Juliusza Słowackiego do Al. Generała Władysława Sikorskiego w Piotrkowie Tryb.97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny do Uchwały nr XXXVII/658/0930 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/658/09 w/s nadania nazwy Rotmistrza Witolda Pileckiego dla ronda u zbiegu ulic: Wyzwolenia, Sulejowskiej i Różanej w Piotrkowie Trybunalskim96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/657/09 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/656/09 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/655/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/654/09 w/s skargi Grażyny i Stanisława małż. Walczak na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/653/09 w/s skargi Pani Marii Motylskiej na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego149 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/652/09 w/s zmiany Uchwały Nr XXIV/427/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/651/09 w/s zmian statutu Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/650/09 w/s ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowania pojazdów97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVIII/649/09 w/s ustalenia urzędowych cen za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/648/09 w/s podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim, a miastem Kostroma w Federacji Rosyjskiej 95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/647/09 w/s zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/646/09 w/s ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Piotrków Trybunalski.117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/645/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009 pn. Bezpieczne Miasto 2009102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/644/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące spodobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/644/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu148 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/644/09 - Rysunek11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/644/09 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/643/09 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dnia 29 marca 2006 r156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/642/09 w/s sprzedaży, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego - Sienkiewicza.95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/641/09 w/s wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski prawa użytkowania wieczystego, bez pobierania pierwszej opłaty, gruntu Skarbu Państwa położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego, z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku znajdującego się na tym gruncie.127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/640/09 w/s przekazania przez Gminę Piotrków Trybunalski na rzecz Skarbu Państwa, w formie darowizny, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/639/09 w/s uchylenia uchwały Nr XXIX/498/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zofii Nałkowskiej 50 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tego prawa na rzecz Skarbu Państwa.100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/638/09 w/s sprzedaży, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Bosmańskiej 18.96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/637/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 10-12.123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12/1 do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXVII/636/09 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok 94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10A do Uchwały nr XXVII/636/09 - Zmiany w palnie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9A do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej orzaz inne zlecone50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7B do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7A do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6A do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2011131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/536/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Zmiany w planie wydatków54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Zmiany w planie wydatków69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Zmiany w planie dochodów48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXXVII/636/09 - Zmiany w planie dochodów52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVII/636/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXXVI Sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XXXVI/635/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/634/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/633/09 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/632/09 w/s skargi Pana Henryka Alamy na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/631/09 o zmianie uchwały w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/630/09 w/s zaciągnięcia zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres przekraczający rok budżetowy oraz ustalenia warunków rekompensaty przeznaczonej przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu świadczenia przez tę Spółkę obsługi przewozowej linii autobusowych w okresie od 0l marca 2009 roku do 31 grudnia 2018 roku106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/629/09 w/s zmiany Statutu Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/628/09 w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/627/09 zmieniająca uchwałę Nr LIV/924/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30.08.2006 roku, w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, zmienioną uchwałą Nr VII/95/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.03.2007 roku, uchwałą Nr XVII/287/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku oraz uchwałą Nr XX/318/08 z dnia 5 marca 2008 roku. 99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/626/09 w/s włączenia Bursy Szkolnej Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/625/09 w/s zmiany Uchwały NR XXIV/412/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki i sposób przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/624/09 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/595/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008 - 2015107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/623/09 w/s oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 436/19 o pow. 0,0005 ha i 438/15 o pow. 0,0023 ha , położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej wraz ze sprzedażą znajdującego się na niej części budynku.99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/622/09 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej przy Al. 3-go Maja 1496 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/621/09 w/s nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 73/6 w obrębie 27, położonej w pasie projektowanej trasy N-S99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/620/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Narutowicza 84-90 i ul. Narutowicza 94-96.97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/619/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wyzwolenia 28.96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/618/09 w/s zamiany działek stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski oznaczonych nr 48/7 i 48/5 o łącznej pow.0,1617 ha położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sportowej 3 na działkę nr 50/1 o pow.0,1662 ha stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sportowej 5.101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XXXVI/617/09 - Umowa237 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/617/09 w/s utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi z zakresu gospodarki komunalne tj. zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/616/09 w/s projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w PiotrkowieTrybunalskim zgłoszonego do Funduszu Spójności86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/615/09 w/s zaciagnięcia kredytu długoterminowego105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXVI/614/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXVI/614/09 - Zmiany w planie dochodów budżetu państwa planowane do uzyskania w 2009 r. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVI/614/09 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6A do Uchwały nr XXXVI/614/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVI/614/09 - Projekt - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2011132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/614/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVI/614/09 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone88 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XXXVI/614/09 - Zmiany w planie wydatków49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XXXVI/614/09 - Zmiany w planie wydatków122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XXXVI/614/09 - Zmiany w planie dochodów43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXXVI/614/09 - Zmiany w planie dochodów43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXVI/614/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer