artykuł nr 1

XXXII Sesja Rady Miasta-23 grudnia 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/554/08 w/s odpowiedzi na skargę Pana Henryka Alamy na radną Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/553/08-Odpowiedź na skargęMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/553/08 w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XIII/190/03 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Rewizyjnej12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/552/08 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/551/08 w/s zmiany uchwały Nr XVIII/311/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/550/08 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/549/08 w/s wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/548/08 w/s zmiany Statutu Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/547/08 w/s przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/546/08 w/s zmiany Uchwały Nr XXX/519/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/545/08 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/544/08 w/s zmiany Uchwały Nr XVI/249/07 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2017 roku23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/543/08 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/542/08-Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009 pod nazwą Bezpieczne Miasto 200986 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/542/08 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009 pn. Bezpieczne Miasto 200923 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/541/08 w/s wyrażenia zgody na użyczenie , nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Belzackiej.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/540/08 w/s zmiany uchwały nr XLIX/896/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2002 r.16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/539/08 w/s sprzedaży, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Czystej w obrębie 24.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/538/08 w/s zmiany Uchwały Nr XX/333/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2008 rok50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/537/08 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Plan wydatków jednostek pomocniczych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11A do uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Wieloletni Plan Inwestycyjny 2008-201050 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie nakładów na inwestycje54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Prognoza spłaty długów w latach 2009-201619 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4/1 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dochodów62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dochodów68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/536/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200840 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta-11 grudnia 2008 r.

artykuł nr 3

XXX Sesja Rady Miasta-26 listopada 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/531/08 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Stasiaka23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/530/08 w/s wezwania Prezydenta Miasta do podjęcia działań mających na celu uporządkowanie gospodarki komunalnej w mieście Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/529/08 w/s skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/528/08 w/s wyboru Przewodniczącego komisji Rady Miasta21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/527/08 w/s odwołania Przewodniczącego komisji Rady Miasta21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/526/08 w/s wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta upoważnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/525/08 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/524/08 w/s przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego-stosowany przy zgłoszeniu tylko jednej kandydatury31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/523/08 w/s zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski-jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu zawarcia umowy na zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okres przekraczający rok budżetowy24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/522/08 w/s zmiany Uchwały Nr XXVI/478/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/521/08 w/s zmiany Uchwały Nr XX/333/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2008 rok 50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/520/08 w/s ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu będącego podstawą do obliczania wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/519/08 w/s określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXX/518/08-Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2009 rok41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/518/08 w/s uchwalenia Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2009 rok24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/517/08 w/s określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/516/08 w/s zmiany Uchwały Nr VI/72/2003 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych samorządowych prowadzonych przez Gminę Piotrków Trybunalski24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/515/08 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/514/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej 2-6 i ul. Przeskok 623 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/513/08-Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/513/08-Przyczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/513/08-Naczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/513/08-Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/513/08-Samochody ciężarowe21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/513/08 w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/512/08 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie funduszu82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/511/08-Plan wydatków jednostek pomocniczych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/511/08-Wieloletni Plan Inwestycyjny46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/511/08-Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie nakładów na inwestycje127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dochodów56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dochodów69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/511/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200836 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

XXIX Sesja Rady Miasta-29 października 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/492/08 w/s przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Masiarka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/493/08 w/s przyjęcia rezygnacji Pana Adama Gaika z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/494/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200837 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dochodów54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dochodów74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Budżet na rok 200883 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie wydatków61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4B do Uchwały Nr XXIX/494/08- zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie nakładów na inwestycje53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Wieloletni Plan Inwestycyjny 2008-201049 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zadania w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zadania w planie dotacji na zadania realizowne na podstawie porozumień i umów43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/494/-08- Plan wydatków jednostek pomocniczych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/494/08-Zmiany w planie funduszu65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/495/08 w/s przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-201320 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/495/08- Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2008-2013712 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/495/08- Plan finansowy36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/496/08 w/s nieodpłatnego ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 305/2 położoną w obrębie 24 przy ul. Armii Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 305/124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/497/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/498/08 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zofii Nałkowskiej 50 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tego prawa na rzecz Skarbu Państwa24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/499/08 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/500/08 w/s zmiany Statutu Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/500/08- Schemat organizacyjny Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/501/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/502/08 w/s przejęcia na własność Gminy Piotrków Trybunalski pojazdów samochodowych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/503/08 w/s zmiany nazwy oraz zmiany statutu instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/504/08 w/s utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedle Łódzka-Wysoka-Sadowa i nadania jej statutu53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/505/08 w/s nadania statutu Jednostce Pomocniczej Gminy Osiedle Wyzwolenia52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/506/08 w/s nadania statutu Jednostce Pomocniczej Gminy Osiedle Sulejowska52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/507/08 w/s wyboru przedstawiciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do zgromadzenia Związku Powiatów Polskich22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/508/08 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/509/08 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/510/08 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta-14 października 2008 r.