artykuł nr 1

XXXII Sesja Rady Miasta-23 grudnia 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/554/08 w/s odpowiedzi na skargę Pana Henryka Alamy na radną Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/553/08-Odpowiedź na skargę MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/553/08 w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XIII/190/03 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/552/08-Plan pracy Komisji Rewizyjnej 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/552/08 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/551/08 w/s zmiany uchwały Nr XVIII/311/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/550/08 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i terenami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/549/08 w/s wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/548/08 w/s zmiany Statutu Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/547/08 w/s przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/546/08 w/s zmiany Uchwały Nr XXX/519/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/545/08 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/544/08 w/s zmiany Uchwały Nr XVI/249/07 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2017 roku 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/543/08 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/542/08-Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009 pod nazwą Bezpieczne Miasto 2009 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/542/08 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009 pn. Bezpieczne Miasto 2009 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/541/08 w/s wyrażenia zgody na użyczenie , nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Belzackiej. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/540/08 w/s zmiany uchwały nr XLIX/896/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2002 r. 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/539/08 w/s sprzedaży, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Czystej w obrębie 24. 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/538/08 w/s zmiany Uchwały Nr XX/333/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2008 rok 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/537/08 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Plan wydatków jednostek pomocniczych 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11A do uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Wieloletni Plan Inwestycyjny 2008-2010 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie nakładów na inwestycje 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Prognoza spłaty długów w latach 2009-2016 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4/1 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 r. 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/536/08-Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 r. 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie wydatków 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dochodów 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXXII/536/08-Zmiany w planie dochodów 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/536/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta-11 grudnia 2008 r.

artykuł nr 3

XXX Sesja Rady Miasta-26 listopada 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/531/08 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Stasiaka 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/530/08 w/s wezwania Prezydenta Miasta do podjęcia działań mających na celu uporządkowanie gospodarki komunalnej w mieście Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/529/08 w/s skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/528/08 w/s wyboru Przewodniczącego komisji Rady Miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/527/08 w/s odwołania Przewodniczącego komisji Rady Miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/526/08 w/s wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta upoważnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/525/08 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/524/08 w/s przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego-stosowany przy zgłoszeniu tylko jednej kandydatury 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/523/08 w/s zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski-jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu zawarcia umowy na zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okres przekraczający rok budżetowy 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/522/08 w/s zmiany Uchwały Nr XXVI/478/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/521/08 w/s zmiany Uchwały Nr XX/333/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2008 rok 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/520/08 w/s ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu będącego podstawą do obliczania wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/519/08 w/s określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXX/518/08-Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2009 rok 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/518/08 w/s uchwalenia Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2009 rok 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/517/08 w/s określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/516/08 w/s zmiany Uchwały Nr VI/72/2003 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych samorządowych prowadzonych przez Gminę Piotrków Trybunalski 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/515/08 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/514/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej 2-6 i ul. Przeskok 6 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/513/08-Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/513/08-Przyczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/513/08-Naczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/513/08-Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/513/08-Samochody ciężarowe 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/513/08 w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/512/08 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie funduszu 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/511/08-Plan wydatków jednostek pomocniczych 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/511/08-Wieloletni Plan Inwestycyjny 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/511/08-Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie nakładów na inwestycje 127 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dochodów 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dochodów 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/511/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

XXIX Sesja Rady Miasta-29 października 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/492/08 w/s przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Masiarka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/493/08 w/s przyjęcia rezygnacji Pana Adama Gaika z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/494/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dochodów 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dochodów 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Budżet na rok 2008 83 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie wydatków 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4B do Uchwały Nr XXIX/494/08- zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie nakładów na inwestycje 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Wieloletni Plan Inwestycyjny 2008-2010 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zadania w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zadania w planie dotacji na zadania realizowne na podstawie porozumień i umów 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/494/-08- Plan wydatków jednostek pomocniczych 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/494/08-Zmiany w planie funduszu 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/495/08 w/s przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2013 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/495/08- Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2008-2013 712 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/495/08- Plan finansowy 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/496/08 w/s nieodpłatnego ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 305/2 położoną w obrębie 24 przy ul. Armii Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 305/1 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/497/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/498/08 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zofii Nałkowskiej 50 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tego prawa na rzecz Skarbu Państwa 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/499/08 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/500/08 w/s zmiany Statutu Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/500/08- Schemat organizacyjny Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/501/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/502/08 w/s przejęcia na własność Gminy Piotrków Trybunalski pojazdów samochodowych 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/503/08 w/s zmiany nazwy oraz zmiany statutu instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/504/08 w/s utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedle Łódzka-Wysoka-Sadowa i nadania jej statutu 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/505/08 w/s nadania statutu Jednostce Pomocniczej Gminy Osiedle Wyzwolenia 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/506/08 w/s nadania statutu Jednostce Pomocniczej Gminy Osiedle Sulejowska 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/507/08 w/s wyboru przedstawiciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do zgromadzenia Związku Powiatów Polskich 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/508/08 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/509/08 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/510/08 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta-14 października 2008 r.