artykuł nr 1

XXVI Sesja Rady Miasta-26 września 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/484/08 w/s skargi Pana Henryka Alamy na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim. 30 KB
Uchwała Nr XXVI/483/08 w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 22 KB
Uchwała Nr XXVI/482/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 28 KB
Uchwała Nr XXVI/481/08 w/s zmiany Uchwały Nr XX/333/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2008 rok 52 KB
Uchwała Nr XXVI/480/08 w/s uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/461/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 września 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. 25 KB
Uchwała Nr XXVI/479/08 w/s współdziałania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z gminą Rozprza w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom miasta Piotrkowa Trybunalskiego 23 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/478/08 129 KB
Uchwała Nr XXVI/478/08 w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 45 KB
Uchwała Nr XXVI/477/08 w/s wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 22 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/476/08 181 KB
Uchwała Nr XXVI/476/08 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na terenach położonych w rejonie ulicy Kleszcz w Piotrkowie Trybunalskim 27 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/475/08 80 KB
Uchwała nr XXVI/475/08 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim 25 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/474/08 201 KB
Uchwała Nr XXVI/474/08 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim 25 KB
Uchwała Nr XXVI/473/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego ograniczonego, kompleksu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:ul. Podole 7/9-Oczyszczalnia ścieków; ul. Żwirki, Wojska Polskiego, Zalesicka-Ujęcia wody; ul. Przemysłowa 4-20 33 KB
Uchwała Nr XXVI/472/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie dwóch części działki nr 315/27 o pow. 0,5870 ha w obrębie 24 miasta Piotrkowa Trybunalskiego położonej przy ul. Modrzewskiego wchodzącej w skład targowiska, każda z części o powierzchni ca 150 m2 z przeznaczeniem pod budowę dwóch odrębnych kompleksów pawilonów handlowych. 25 KB
Uchwała Nr XXVI/471/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego kompleksu działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 7/9 i Zamkowej 11 oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 129/1, 129/2, 129/3, 129/4,129/5, 129/6, 129/8, 132/2,132/3 i 132/1 23 KB
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/470/08 25 KB
Załącznik Nr 10 B do Uchwały Nr XXVI/470/08 39 KB
Załącznik Nr 10 A do Uchwały Nr XXVI/470/08 42 KB
Załącznik Nr 9 A do Uchwały Nr XXVI/470/08 40 KB
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/470/08 28 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/470/08 26 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/470/08 25 KB
Załącznik Nr 6/1 do Uchwały Nr XXVI/470/08 26 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/470/08 51 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/470/08 43 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/470/08 67 KB
Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr XXVI/470/08 121 KB
Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr XXVI/470/08 84 KB
Załącznik Nr 1 B do Uchwały Nr XXVI/470/08 47 KB
Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr XXVI/470/08 49 KB
Uchwała Nr XXVI/470/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 37 KB
Uchwała Nr XXVI/469/08 w/s wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. 22 KB
Uchwała Nr XXVI/468/08 w/s przyjęcia oświadczenia lustracyjnego od kandydata na radnego Pani Janiny Skibickiej 22 KB
artykuł nr 2

XXV Sesja Rady Miasta-3 września 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/467/08 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Rozprza 22 KB
Uchwała Nr XXV/466/08 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Gorzkowice 22 KB
Uchwała Nr XXV/465/08 w/s odmowy utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedla Krakówka 20 KB
Uchwała Nr XXV/464/08 w/s zmieniająca uchwałę Nr XXIV/429/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. 22 KB
Uchwała Nr XXV/463/08 w/s skargi Pana Waldemara Szczypińskiego na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 31 KB
Załacznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXV/462/08- Schemat organizacyjny 28 KB
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/462/08-Statut MZDiK 47 KB
Uchwała Nr XXV/462/08 w/s zmiany Uchwały Nr XXIV/427/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 48 KB
Załacznik do Uchwały Nr XXV/461/08-Tabela dziennych stawek opłaty targowej na terenie 15 KB
Uchwała Nr XXV/461/08 w/s określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 27 KB
Uchwała Nr XXV/460/08 w/s zmiany uchwały Nr XXXII/484/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia warunków zwrotu kosztów stosowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 22 KB
Uchwała Nr XXV/459/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia -Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 22 KB
Uchwała Nr XXV/458/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB
Uchwała Nr XXV/457/08 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 32 KB
Uchwała Nr XXV/456/08 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego w sprawie ograniczenia działalności Szpitala Powiatowego w Radomsku 23 KB
Uchwała Nr XXV/455/08 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi 23 KB
Uchwała Nr XXV/454/08 w/s uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 46 KB
Uchwała Nr XXV/453/08 w/s zmieniająca uchwałę Nr XXII/364/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, zmieniającą uchwałę Nr XVIII/306/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 28 KB
Uchwała Nr XXV/452/08 w/s ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu będącego podstawą do obliczenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB
Uchwała Nr XXV/451/08 w/s uchylenia Uchwały nr XVII/290/07Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia wysokości opłat za posiłki 22 KB
Uchwała Nr XXV/450/08 w/s uchylenia Uchwały Nr V/51/03 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dn. 26 lutego 2003 r. w/s wyboru delegatów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych oraz Uchwały Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dn. 26 lutego 2003 r. w/s przystąpienia Miasta Piotrków Tryb. do Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych 26 KB
Uchwałą Nr XXV/449/08 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 200.000,00 zł 23 KB
Uchwała Nr XXV/448/08 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 1.320.000,00 zł 23 KB
Uchwała Nr XXV/447/08 w/s likwidacji Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 25 KB
Uchwała Nr XXV/446/08 w/s zmieniająca Uchwałę Nr XXI/344/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 24 KB
Uchwała nr XXV/445/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 24 KB
Uchwała Nr XXV/444/08 w/s nabycia do zasobu Gminy- Miasto Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej i Leszczynowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 6/1 o powierzchni 0,0004 ha, 6/2 o powierzchni 0,3821 ha i 66 o powierzchni 0,2441 ha 23 KB
Uchwała Nr XXV/443/08 w/s zamiany działki gminnej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Śrutowy Dołek 8 na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej, położoną przy ul. Morgowej 7 25 KB
Uchwała Nr XXV/442/08 w/s określenia zasad nabywania do zasobu Gminy - Miasto Piotrków Trybunalski nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonych pod budowę ulicy Srebrnej 23 KB
Uchwała Nr XXV/431/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 23 KB
Uchwała Nr XXV/440/08 w/s zamiany działki nr 1/49 o pow. 0,0731 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki BAUMIT na działkę gminną nr 1/151o pow. 0,0516 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 26 KB
Uchwała Nr XXV/439/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 17 a 23 KB
Uchwała Nr XXV/438/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich 23 KB
Uchwała Nr XXV/437/08 w/s zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski na czas oznaczony do 3 lat, w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 27 KB
Uchwała Nr XXV/436/08 w/s wyrażenia zgody na przyznanie w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działek położonych w Piotrkowie Tryb. oznaczonych numerami 17/12 o pow.0,0065 ha i 17/14 o pow.0,0066 ha, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod układ komunikacyjny ulic Świerczowskiej, nieruchomości zamiennej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świerczowskiej oznaczonej nr działki 17/10 o pow.0,0657 ha 26 KB
Uchwała Nr XXV/435/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 30 a,b 23 KB
Uchwała Nr XXV/434/08 w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jaworowej-obręb 13-oznaczonej nr działki 209/7 o powierzchni 0,0288 ha 23 KB
Uchwała Nr XXV/433/08 w/s nabycia do zasobu Gminy-Miasto Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Migdałowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/5 o powierzchni 0,0039 ha 23 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/432/08-Lista rezerwowa 30 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/432/08-Prognoza finansowa 913 KB
Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXV/432/08-Pierwsza strona WPI 30 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/432/08- WPI na lata 2008-2012 57 KB
Uchwała Nr XXV/432/08 w/s aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 20 KB
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/431/08 26 KB
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/431/08 39 KB
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/431/08 25 KB
Załącznik Nr 8 B do Uchwały Nr XXV/431/08 40 KB
Załącznik Nr 8 A do Uchwały Nr XXV/431/08 39 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/431/08 36 KB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/431/08 53 KB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/431/08 43 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/431/08 73 KB
Załącznik Nr 3 B do Uchwały Nr XXV/431/08 57 KB
Załącznik Nr 3 A do Uchwały Nr XXV/431/08 54 KB
Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr XXV/431/08 55 KB
Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr XXV/431/08 66 KB
Załącznik Nr 1 B do Uchwały Nr XXV/431/08 51 KB
Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr XXV/431/08 54 KB
Uchwała Nr XXV/431/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 37 KB