artykuł nr 1

XXI Sesja Rady Miasta-26 marca 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/347/08 w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 24 listopada 2004 r. Nr XXVIII/411/04 w/s nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Piotrkowie Trybunalskim zmienionej uchwałami Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 9 listopada 2005 r. Nr XLII/735/05 oraz z dnia 28 czerwca 2006 r. Nr LIII/896/06 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/346/08 w/s wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Sieradzkiej 4 w Piotrkowie Trybunalskim 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/08 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/345/08 w/s zmiany Uchwały Nr XX/333/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2008 rok 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/344/08 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/344/08 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/344/08 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/344/08 w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXI/343/08 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/343/08 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr XVIII/299/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/937/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 30 a,b, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski na zabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Demczyka 16-28, stanowiącą współwłasność osób fizycznych. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/342/08 w/s nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zalesickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 33 jako działka nr 40/1 o powierzchni 0,0067 ha 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/341/08 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 200.000 zł 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/340/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XX Sesja Rady Miasta-5 marca 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XX/339/08 ws. współdziałania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z miastem Płońsk w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/338/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/337/08 ws. stwierdzenia nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Tabela Nr 4-Przykładowe porównanie poszczególnych grup towarów i usług 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Tabela Nr 3-Zestawienie grup towarów i rodzajów usług, których najczęściej dotyczyły konsultacje i zgloszenia 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Tabela Nr 2-Zgłoszenia oraz udzielone porady dot. reklamacji poszczególnych grup towarów i usług. 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Tabela Nr 1-Ogólne zestawienie porad i zgłoszeń 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XX/336/08-Sprawozdanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy UM Piotrkowa Trybunalskiego z działalności w 2007 roku. 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/336/08 ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w2007 roku. 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/335/08 ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/334/08 ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/333/08 ws. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2008 rok 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/332/08 ws. zmiany nazwy i nadania Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ?Bartek? w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/331/08 ws. zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego?sezonowego w Piotrkowie Trybunalskim. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/330/08 ws. przyjęcia regulaminu określającego warunki i sposób przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do Uchwały Nr XX/329/08 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/329/08 ws. określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/328/08 ws. ustalenia na rok 2008 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski. 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/327/08 ws. udziału mieszkańców Gminy Piotrków Trybunalski w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnej. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XX/326/08 ws. sprzedaży, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Zawiłej. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/325/08 ws. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/324/08 ws. nabycia na rzecz Gminy ? Miasto Piotrków Trybunalski prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 27, oznaczonych numerami działek 80/12, 81/9, 86/17, 86/19, 86/21, 86/25, 86/23, 95/17, 95/15, 96/11, 96/13, w celu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Słowackiego wraz z przebudową zjazdów na odcinku od trasy N-S do ulicy Dworskiej. 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/323/08 ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie , nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sulejowskiej 24, 34-36, 48, 58, 90. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/322/08 ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie , części nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 81. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/321/08 ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie , nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Starowarszawskiej 23. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/320/08 ws. nabycia do gminnego zasobu udziału w działkach nr 217 i 213 w obrębie geodezyjnym nr 20 , przeznaczonych pod przedłużenie istniejącego odcinka ulicy Broniewskiego. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/319/08 ws. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Belzackiej 97e dla Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/318/08 zmieniająca uchwałę nr LIV/924/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30.08.2006 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, zmienioną uchwałą Nr VII/95/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.03.2007 r., oraz uchwałą Nr XVII/287/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/317/08 zmieniająca uchwałę Nr VII/94/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2007 roku, w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zmienioną uchwałą Nr XVII/288/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/316/08 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 2008 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XIX Sesja Rady Miasta-7 lutego 2008 r.

artykuł nr 4

XVIII Sesja Rady Miasta-30 stycznia 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/314/08 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/281/07 z dnia 28 listopada 2007 r. 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/313/08 ws. skargi Pana Henryka Alamy na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/312/08-Plan 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/312/08 ws. uchylenia nazwy dla odcinka ulicy Sasanek łączącego ulicę Zawiłą z ulicą Bosmańską na osiedlu Jeziorna w Piotrkowie Tryb. i nadania temu odcinkowi ulicy nazwy Marynarska. 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/311/08-przebieg dróg gminnych w Piotrkowie Trybunalskim 608 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/311/08 ws. ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/310/08 ws. zmiany Statutu Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim. 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/309/08 ws. opinii dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Piotrków Trybunalski. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/308/08-Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/308/08 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/307/08 ws. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 rok 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/306/08 ws. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/305/08-Tabele 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/305/08 ws. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/304/08-Warunki i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym trenerom i działaczom sportowym 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/304/08 ws. określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, trenerom i działaczom sportowym 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/303/08-Regulamin przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/303/08-Regulamin przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście 158 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/303/08-Wniosek 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/303/08 ws. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 112 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/302/08-Działania bezpośrednio wpływające na poziom bezpieczeństwa 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/302/08 ws. przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. 'Bezpieczne Miasto 2008'. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwłla Nr XVIII/301.08 ws. nabycia do gminnego zasobu zabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 7/9 oznaczonych w ewidencji gruntów numerem działek 129/2, 129/3, 129/4, 129/6, 129/7 i 132/2-132/3 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/300/08 ws. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/299/08 ws. uchylenia Uchwały Nr LIV/937/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 30 a,b, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski na zabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Demczyka 16-28, stanowiącą współwłasność osób fizycznych 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XVIII/298/08 ws. wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 1 a oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/297/08 ws. utworzenia przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi z zakresu gospodarki komunalnej, tj.: zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Prpognoza finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 - 2012 (w tysiącach złotych) 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/296/08-WPI Miasta Piotrkowa Trybualskiego 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/296/2008 w/s przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008 - 2012 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer