artykuł nr 21

Obwieszczenie dot. pozwolenia na: budowę dwóch...

Obwieszczenie dot. pozwolenia na: budowę dwóch nowych stacji słupowych wraz z rozbudową i przebudową sieci energetycznej SN - 15 kV i NN - 0,4 kV z przyłączami NN, odtworzeniem istniejącego oświetlenia ulicznego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicach Kręt
artykuł nr 22

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki realizowanych w 2007 roku

artykuł nr 23

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2007 roku

artykuł nr 24

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przekazaniu w 2006 roku Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych na dofinansowanie zakupu psa patrolowo - tropiącego
artykuł nr 25

Obwieszczenie dot. postępowania w/s wydania ...

Obwieszczenie dot. postępowania w/s wydania pozwolenia na przebudowę ulicy Karolinowskiej w Piotrkowie Tryb. na odcinku od km 0+093,36 do km 0+465,56 wraz z budową kanalizacji deszczowej , przebudową podziemnej linii kablowej niskiego i średniego napię