artykuł nr 46

Zawiadomienie Prezydenta Miasta sprawującego funkcje Starosty

Piotrków Trybunalski, 22 sierpnia 2003 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawujący funkcje StarostyZAWIADOMIENIEDziałając na podstawie przepisów § 40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) zawiadamia się, że w lokalu Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 pok. nr 57 (3 piętro) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla obrębów ewidencyjnych nr 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, to jest dla północno – zachodniej części miasta. Obszar ten jest ograniczony od północy i zachodu autostradą i trasą Warszawa – Katowice, od południa Al. Gen. Sikorskiego, od wschodu torami kolejowymi (Dymacz, Pawłówka, Karolinów, Szczekanica, os.Wysoka, os.Sadowa, os.Źródlana, os.Górna, ul.Słowackiego, os.35-lecia).Wyłożenie nastąpi w terminie od 9 września 2003r. do 23 września 2003r.:
 • we wtorki od godz. 900 do godz. 1730
 • w środy od godz. 730 do godz. 1500
 • w poniedziałki, czwartki i piątki od godz. 900 do godz. 15.00
Dokumentacja tego projektu, składająca się z:
 • rejestru budynków,
 • rejestru lokali,
 • kartotek budynków,
 • kartotek lokali,
 • mapy ewidencyjnej budynków,
opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) w ramach postępowania administracyjnego w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego wszczętego dnia 5 lipca 2002r.Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali ujawnić ewentualne nieprawidłowości.Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
artykuł nr 47

dot. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości - ul. Białej 19 - Ludowej 25

8 września 2003 r.Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje,że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz:- dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb, położonej przy: * ul. Białej 19 – Ludowej 25Stosownie do art.37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w dalszej dzierżawie danej nieruchomości.Szczegółowych informacji dot. w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Tryb.ul. Szkolna 28. Wydział Infrastruktury Miasta – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój 60 , tel.732-18-50.
artykuł nr 48

Wykazy nieruchomośi wywieszone do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego I n f o r m u j e,

że zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące wykazy:- dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb, położonych przy:
 • ul. Belzackiej 176/178
 • ul. Roosevelta 49
 • ul. Bugajskiej 21a
 • ul. Granicznej 84
- dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 30 września 2003 r. części nieruchomości położonych przy:
 • ul. Kleszcz
 • ul. Słowackiego (obok amfiteatru)
Szczegółowych informacji dot. w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Tryb.. ul. Szkolna 28. Wydział Infrastruktury Miasta – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój .60 tel.732-18-50.