artykuł nr 21

Wykazy nieruchomosci

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:
 • ul. Wolborskiej 117,
 • ul. Wojska Polskiego 15/17 – ul. Wiejskiej 2,
 • ul. Granicznej 10 a,
 • ul. Glinianej 10,
 • na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jeziorna II” przy ulicach: Stokrotek 1 – 5, Stokrotek 2 – 8, Kajakowej 42 – 50, Kapitańskiej 1, Kapitańskiej 2 - 4, Bosmańskiej 22 – 24 i Bosmańskiej 13 - 15.
Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do zbycia, w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.Szczegółowe informacje dot. ww. wykazów można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 – Wydziale Infrastruktury Miasta - Referacie Gospodarki Nieruchomościami (III piętro, pokój 62) lub pod nr tel. (044) 732-18-52.
artykuł nr 22

Obwieszczenie

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości, że wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczący: budowy budynku warsztatowego naprawy samochodów (3 stanowiska) na d

artykuł nr 23

Komunikat dot. rejestracji zwierząt i roślin

Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, posiadający zwierzę lub roślinę wymienione w ww. rozporządzeniu, przewiezione przez granicę bez zezwolenia (a więc przed wejściem w życie wymienionego rozporządzenia) powinny dokonać rejestracji najpóźniej do 31 paździ

artykuł nr 24

dot. wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i n f o r m u j e że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach:
 • Krasickiego 10 m. 46
 • Łódzkiej 41 m. 40
 • Sulejowskiej 25 m. 2
 • Krasickiego 5 m. 2 i 7
 • ks. P. Skargi 2 m. 12
 • Piastowskiej 10 m. 34
 • Belzackiej 102 m. 34
 • Wroniej 43 m. 53
 • Rysiej 3 m. 23
Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali przysługuje najemcom zajmującym te lokale na podstawie decyzji o przydziale, a najem nawiązany został na czas nieokreślony.Szczegółowych informacji dot. w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 - w Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 62 tel. 732-18-53.
artykuł nr 25

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o terminie sesji Rady Miasta w/s rozpatrzenia zarzutu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIEPrezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie sesji Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia zarzutu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoZgodnie z art.18 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139, zm. przen. z 1997 r. Dz. U. Nr 141 poz. 943; zm. z 1999 r.: Dz. U. Nr 41 poz. 412; Dz. U. Nr 111 poz. 1279, zm. z 2000 r. : Dz. U. Nr 12 poz. 136; Dz. U. Nr 109 poz. 1157, Dz. U. Nr 120 poz. 1268, zm. z 2001 r. : Dz. U. Nr 5 poz. 42, Dz. U. Nr 14 poz. 124, Dz. U. Nr 100 poz. 1085, Dz. U. Nr 115 poz. 1229, Dz. U. Nr 154 poz. 1804, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 130 poz. 1112) w związku z art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 15 października 2003 r. o godz. 930 w sali nr 1 Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta, której przedmiotem będzie między innymi rozpatrzenie zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz „Projektowaną 1”.Waldemar Matusewicz