artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Opoczyńskiego, z dnia 11 lutego 2015 r., na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla F.H. "Nowalijka" na wykonanie urządzeń wodnych i przebudowę rowu oraz na usługi wodne

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód powierzchniowych cieku Strawa, wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Twardosławickiej, Polnej, Wojska Polskiego, Al. 800-lecia oraz fragmentów ulic przyległych w m. Piotrków Trybunalski

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z Ujęcia Wody "Szczekanica" oraz wprowadzenie ścieków przemysłowych ze Stacji Uzdatniania Wody "Szczekanica" do rzeki Strawy
artykuł nr 5

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/ Sienkiewicza 15