artykuł nr 36

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Jerozolimskiej 10

artykuł nr 37

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Alei 3 Maja 23

artykuł nr 38

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.3.4210.1564.2020. DM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej DN1500, głęb. 13,5 m p.p.t. oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych (studni chłonnej) z terenów utwardzonych i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanych przy ul. Żwirki 11 na działkach o nr ewid. 133/12, 176/4 i 133 obręb 0032 m. Piotrków Trybunalski, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie

artykuł nr 39

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 1

artykuł nr 40

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-II.7820.3.2019.MM/MN informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia Wojewody Łódzkiego Nr 167/20 prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wojewody Łódzkiego udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Bełchatów” z wyłączeniem węzła „Bełchatów” do węzła „Kamieńsk” wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000 - odcinek B