artykuł nr 26

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 1.

artykuł nr 27

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.4210.1602.2020 IM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu istniejącej samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ulicy Łódzkiej 57 w Piotrkowie Trybunalskim do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

artykuł nr 28

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.3.4210.1532.2020. AD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim podczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu WORD w Łodzi, Odział Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 17, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

artykuł nr 29

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.3.4210.1562.2020. IM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni wierconej o głębokości 30,0 m zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 16/14 obręb 0006 m. Piotrków Trybunalski, 2. szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych na potrzeby działalności gospodarczej - projektowanej stacji paliw zlokalizowanej w m. Piotrków Trybunalski

artykuł nr 30

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szewskiej 8