artykuł nr 16

Ogłoszenie o przetargu ofertowym (pisemnym) w dniu 13.11. 2020 roku - na sprzedaż likwidowanych środków trwałych stanowiących własność Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 17

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.3.4211.1816.2020.IM w sprawie wydania decyzji o potwierdzeniu przejęcia przez następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25.09.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.450.2019.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej WY1 i drenażu opaskowego zlokalizowanego wokół projektowanych budynków mieszkalnych przy ul. Wiślanej na działkach o nr ewidencyjnych 540, 541 i 542 obręb 0034 m. Piotrków Trybunalski oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu zabudowy wielorodzinnej projektowanym wylotem do rzeki Strawa w km 11+467

artykuł nr 18

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 64

artykuł nr 19

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Jerozolimskiej 10

artykuł nr 20

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Alei 3 Maja 23