artykuł nr 56

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - WA.ZUZ.3.4210.1042.2020. DM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście tłoczną siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Wierzejki w km 4+931 jej biegu na dz. o nr ewid. 32/11, 60/2 i 61/2 obręb 47 m. Piotrków Tryb., pow. m. Piotrków Tryb., woj. łódzkie

artykuł nr 57

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego nr GPB-II.7820.6.2019.JN/IK dot. zatwierdzenia zmiany projektu budowlanego inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Tuszyn” z wyłączeniem węzła ”Tuszyn” do węzła „Bełchatów” wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 - odcinek A

artykuł nr 58

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - WA.ZUZ.3.4210.994.2020.DM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej instalacji drenarskiej na terenie działki o nr ewid. 63/11, zlokalizowanej w obrębie 9 m., w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 59

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika CIRCLE K Polska Sp. z o.o. w Warszawie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie stacji paliw CIRCLE K nr 70327 zlokalizowanej w Piotrkowie Tryb. przy Al. Armii Krajowej 22

artykuł nr 60

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 07.04.2020 r. Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „DUET" s. c. Irena Krupska, Anna Zawisza, ul. Kleszcz 4, 97-300 Piotrków Trybunalski dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na: * usługi wodne - odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych za pomocą betonowego wylotu DN200 do rzeki Wierzejki w km 0+300 jej biegu (działka o nr ewid. 452) z terenu obiektu handlowo - gastronomicznego „Pod dobrym Aniołem", zlokalizowanym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kleszcz 4, i dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń nie większych niż: - zawiesina ogólna - 100 mg/l, - węglowodory ropopochodne -15 mg/l.